-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

چرا حاضرند از دختران کوچک عکس بیاندازند؛ اما از زنان خویش هرگز!؟

 در ظرف 48 ساعت اخیر، ده ها هزار تن از شهروندان فیس بوک، به پذیرایی از روز پر میمنت «دختر» دست به شادمانی و پایکوبی زده و در نشر نگاره های دخترکان خورد سال سال خویش از سرو کله یکدیگر بالا رفتند. درین رقابت بی نقص، همه از خود یک چهره و نمای کاذب به نمایش گذاشتند.

دربین این همه کسانی که به استقبال از روز دختر مفتخر شده و خود را مطلق درلباس تلبیس جا زده و تصویری از آدم های مدنی و مترقی پرداخته بودند، دست کم پنجاه نفر را من ( بعضاً از نزدیک و بعضاً غیرمستقیم) می شناسم که هریک در درون خانه های خویش همچو امپراتوران کوچک ددمنش شناسه می شوند و دربرابر کودکان و زنان خویش فقط مولد خشونت، تلخکامی، اذیت و مشت کوبی بر پوز و دهان به شمار می روند.

ده ها تن دیگر که ظاهراً رفتاری متعادل و گاه مبتنی بر ایجابات «مدرنیته!» از خود نشان می دهند، هرگاه روز جهانی همسر درتقویم درج شود، اگر صد کارد به شکم و سینه و شاهرگ شان بزنی، این چنین سخاوتمندانه که عکس های دخترکان کوچک خویش را نشر کرده اند، هرگز حاضر نخواهند بود که نگاره ای از همسران جوان یا پیر خویش را درمعرض نگاه همه گان قرار دهند.

این دوگانه گی چه تعریفی دارد؟