-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۶, چهارشنبه

مذاکرات دوحه عبث است؛ هندسۀ جنگ تغییر می کند


ائتلاف امریکا وطالبان، به معنای تباهی افغانستان است. 

از دوحه خبرهای مخرشی می رسد. برای حمدالله محب و امرالله صالح، آزمون رنجباری پدید آمده است. حمدالله گفت که ما ( حکومت) درپروسۀ جورآمد طالبان و امریکا شامل نبودیم و گویا تعامل بعدی درچهارچوب توافق نامه آن ها،  امکان ندارد. به نظر می رسد که برای گفتن این گونه حرف ها دیگر دیر شده است. این موضع گیری باید برسر رهایی شش هزار تروریست جوشیده حال، صراحت پیدا می کرد. اگر شامل پروسه نبودید، بدترین جنبۀ توافق نامۀ ضد افغانستان ( بین طالبان وامریکا) را عملی کردید.

حال تمام سخنان و روایت های خلیلزاد را که خوب تول و ترازو کنید، این نتیجه به دست می آید که ما با طالبان ائتلاف کردیم؛ شما هم ملزم به قبول شرایط  طالبان درچهارچوب سازش نامه می باشید. خلیلزاد آشکارا می گوید که شرایط طالبان هرچه باشد، به ما ربطی ندارد؛ « مسآله داخلی افغان ها » است؛ فقط نتیجه برخورد شما و طالبان، سیاست امریکا را درقبال افغانستان مشخص خواهد کرد. اثرپذیری سیاست امریکا اشاره ای به استفاده از ابزار فشار از طریق کم کردن تأدیه پول به یک طرف منازعه، و افزایش آن به جناح دیگر است. 

اکنون امریکا مستقیم با مردم افغانستان رو در رو قرار گرفته است. برای حفظ پایگاه های استراتیژیک درافغانستان و مدیریت بازار مواد مخدر درسطح جهانی، ممکن است به حمایت از هردو جانب ادامه بدهد و تنها حد فاصل بین دو طرف جنگ، یک دریای خون باشد.

 ایجاد چنین موازنه ای برزخی تا چه زمانی به مطالبات امریکا جواب می دهد؟ ابرقدرت های آسیایی مخالف هژمونی امریکا در حوزۀ منافع شان، دست زیرالاشه می نشینند تا امریکا حد و حدود اقتصاد، دپلوماسی و امنیت را در چهار سوی شان به طور انحصاری در اختیار خود داشته باشد؟

پاسخ قطعاً منفی است. پس، سرمایه گزاری درجنگ افغانستان، به فاز دیگری عبور می کند و نوعی جنگ خاموش جهانی تا تاریخی نا معلوم ادامه می یابد. درین میان، مقاومت ملی برای بقای افغانستان روایتی نا میرا است و درنتیجه، هندسۀ جنگ متواتر در تغییر خواهد بود.