-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۶, چهارشنبه

خاطره: طالبان هردو چشمانم را با چاقو کشیدند! 
فریفتۀ افواهات نشوید؛ طالب هرگز تغییر نمی کند.

ازبرگۀ مصطفی ابوی

خاطره مامورپولیس درغزنی می گوید «طالبان چشمانم را با چاقو کشیدند و تیربارانم کردند اما نتوانستند عشقی که به افغانستان دارم را ازمن بگیرند.»

او با بدن نیم جان و معیوب اکنون ازترس طالبان به کابل فراری شده است.

طالبان این پولیس زن را به همکاری پدرش که او هم عضو این گروه است، روزگاری به اسارت گرفتند و پس ازکشیدن چشم هایش، تیرباران کردند اما او زنده ماند تا حکایت گر این تراژیدی به جهانیان باشد.

اوبه آژانس باخترگفت« طالبان چشم هایم را با چاقو کشیدند وده مرمی به بدنم زدند، آنها سلامتی ام را گرفتند اما نتوانستند عشقی که به افغانستان دارم را ازمن بگیرند.»

خاطره می گوید ازاینکه دیگر نمی تواند فرزندش را ببیند درد می کشد.

درد خاطره تنها بی فروغی چشمانش نیست. او به اثرشکنجه های طالبان و برخورد ده مرمی در بدنش، به سختی راه می رود وشب و روز می گذراند.

مسعود اندرابی وزیر امورداخله با این پولیس زن دیدارکرد و از اودلجویی کرد.

او به این زن درد دیده پول نقد کمک کرد و درکنارپرداخت هزینه درمانش، یک اپارتمان درکابل هدیه داد.

اکنون که مشکل اقتصادی خاطره رفع شده و به زودی درمان اساسی می شود، می گوید تنها نامرادی اش این است که دیگر نمی تواند با لباس مقدس نظامی درتامین امنیت مردمش بکوشد.