-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱, پنجشنبه

احتمال سقوط حکومت قوی تر شده می رود

وقایع دلخراش ننگرهار و قصابی جوانان درتخار از روی طرح و پلان قبلی اتفاق افتاده است. 

دفتر مذاکرات کذب در دوحه درحال بسته شدن است. اما اوضاع اجتماعی - اقتصادی درکلان شهر ها ساعت به ساعت از کنترول بیرون می شود. خطر فروپاشی ناگهانی حتمی حکومت مرتب گسترش می یابد. سقوط خواهد آمد؛ این که چه گونه، هرکس از روی حدس و گمان های خودش به این مساله نگاه می کند. سقوط فاسد ترین دولتوارۀ تاریخ جهان تأسف برانگیز نیست؛ توطئه علیه هستی افغانستان، هول آور و چند طرفه است و این حکومت، خود یک طرف آن است که وظیفه اش را درجهت ایجاد نفاق ونفرت، خوب انجام داده و افتخار رهایی شش هزار ددمنش و خون آشام هم به همین فرقه بر می گردد.

سوال کنونی این است که راه کارزار دفاع از افغانستان از مدام مسیر ها و نشانی ها می گذرد؟

اردوی ملی افغانستان درواقع نسخه همان اردوی ضد طالبان است که تا آخر در دفاع از کشور ایستاد. اکنون نیز به بسترمردمی خویش وابسته است واز همان بستر با هرنیرویی می تواند مبارزه را ادامه دهد. تشویش من، از گروه های فشار و خائنان آموخته خوری است که اسم مستعار شان « نخبه گان» سیاسی است که هم طالب اند؛ هم ضد طالب، هم قاچاقبر و هم مرتبط با پاکستان وایران و ...

امریکا برای بیمه کردن حضور نظامی خود دربرابر تهدید های راهبردی عمدتاً چین و روسیه، هم طالب و هم دولت کابل را ارتزاق می کند. سیاست دشمنان امریکا ازین پس روشن تر چهره نمایی خواهد کرد. یک باردیگر این حقیقت زننده خودش را نشان می دهد که صورت بندی یک نظام ( حداقل سامانمند درسطح داخل) درافغانستان نسبت به هر کشور دیگری ویژه گی ها و چالش هایی دارد که تا کنون برای آن راه چاره ای علمی و عملی پیدا نشده است.