-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۶, سه‌شنبه

تکنوکرات ها نه افغانی بودند؛ نه امریکایی/ لاش ها افغانستان را این گونه مسموم کردند

 فرید احمد مزدک:

همسایه ها تنها به خروج امریکا از افغانستان فکر می کنند نه به افغانستان.

پس از خروج امریکایی ها "نعش متعفن" نظام سیاسی موجودو جغرافیای بد بختِ افغانستان تکه تکه خواهد شد.

مسول این همه بدی ها بیشترتکنوکرات های افغان ــ امریکایی اند که دردودهۀ اخیر تمام فرصت ها و امکانات برای مردم و کشور را قربان برنامه های قوم پرستانه کردند. برنامۀ خروج ترامپ که بیشتر برنامۀ فرار است  و سپردن سرنوشت افغانستان به پاکستان، هم جغرافیایی به نام افغانستان را به پرتگاه نابودی می کشاند و هم موقعیت امریکا را در منطقه بیشتر بر باد می دهد.

مفید ترین و عملی ترین برنامه برای امریکا وقتی شکل خواهد گرفت که نگاه به مردم و سرزمین ما واقعبینانه گردد، از هژمونی یک قوم بر دیگران حمایت صورت نگیرد و جغرافیای افغانستان تنها محل مقابله با دیگران  تلقی نشود.