-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۹, جمعه

سیمون باگداساروف: ائتلاف شمال را ما ایجاد کردیم!بحثی جنجالی در شبکه یک روسیه در بارۀ افغانستان 

از برگۀ احمد خان تلویزیون یک دولتی روسیه برنامه خاصی را به نام افغانستان بعد از سی سال دایر کرد. این برنامه به نام آیا ما پیروز شدیم یا شکست خور دیم، به نشر رسید.

در این برنامه شخصیت های اکادمیک، سیاسی، نظامی واستخباراتی روسیه اشتراک نموده وبه نقش رهبران اسبق شوروی وفدراتیف روسیه در سقوط جمهوری افغانستان وخیانت به دکتر نجیب الله اعتراف نمودند. از این میان سیمون بگداساروف مدیر در اداره مرکزی مطالعات کشورهای شرق میانه واسیای مرکزی گفت:

نجیب الله هیچ گاه تسلیم نه میشد......ما تسلیمی اورا آماده ساختیم. تنظیم های جهادی را به مسکو پذیرفتیم وحکم سقوط دولت افغانستان را امضا نمودیم....تسلیم نمودن افغانستان توسط مقامات بلند رتبه حزبی ودولتی روسیه، به امریکا وگروه های شورشی بزرگترین خیانتی بود که آن ها مرتکب شدند.همچنان در این برنامه تلویزیونی فرانس کلینسویچ معاون اول کمیته شورای فدراتیف روسیه در بخش دفاع وامنیت در زمینه اظهارداشت:

از سال ۱۹۹۱م کمک های خودرا قطع کردیم. نجیب الله با مشکلات سخت ودشوار دچارشد. آن ها را رهاکردیم وبه حق آن ها خیانت نمودیم. دکتر نجیب اللع شخصاً از یلتسین خواهش کرد تا برای تان کها وزره پوش ها ۵۰۰ تن تیل در اختیارشان بگذارد؛ لیکن یلتسین جواب رد داد.

به همین ترتیب در برنامه مذکور سیمون بگداساروف افزود: نباید ترسید..با جرئت باید حرف زد. اکنون هریک از باندهای تروریستی که در سوریه علیه بشارالاسد می جنگند مثل احمدشاه مسعود رادیکال اسلامی هستند... شمافراموش کردید؟ کی ها ائتلاف شمال را ایجاد کردند وکی ها سلاح ومهمات برای آن ها ارسال نمودند. شما فراموش کردید؟ وقتی که رئیس بودید همراه با هیئت شمال ومسلیکوف نزد شما آمدیم و در باره اتحاد شمال صحبت کردیم وبعد برای احمد شاه مسعود سلاح ومهمات فرستادیم.

دوستان: علایم وشاهد نشان می دهد که امریکایی هاهم سیاست روس ها را در برابر افغانستان درپیش گرفته است. روس ها برای تحقق اهداف دراز مدت خود جمعیت، شورای نظار وحزب وحدت را انتخاب نموده بودند وامریکایی ها طالبان را انتخاب کرده است.

افزونۀ گزارشنامه افغانستان: سمیون آرکادیویچ باگداساروف  ارمنی تبار، در نوامبر 1954 دیده به گیتی وا کرده و این سیاستمدار روسی طرفدار ارمنستان و عضو پیشین دومای دولتی فدراسیون روسیه است.  ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستگر ماجراجوی روسی سمیون باگدارساروف را مدافع کشور ارمنستان در روسیه و منطقه می داند. 

وی در انستیتوی نظامی ستاره سرخ تحصیلات کرده و زبان فارسی دری را به خوبی گپ می زند. وی به عنوان یک تحلیلگر سیاسی، بر امور آسیای میانه و خاورمیانه متمرکز است.