-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۴, دوشنبه

فاصلۀ نجومی بین امارت پاکستانی و جمهوریت مدنی وجود دارد

 از فحوای رسانه ها برداشت می شود که امریکایی ها فهمیده اند که مذاکرات دوحه بدون رضایت ایران، روسیه و هند اصلاً به درستی پیش نمی رود. عبدالله را روانۀ دهلی ساخته و خود شان درسطح دپلوماسی مخفی با ایرانی ها رایزنی دارند.

 تجربه نشان داده که امریکایی ها تماس های پشت پرده با بازیگران سرسخت را درتصمیم گیری ها و تغییرات احتمالی درافغانستان برقرار نگه می دارند. با این حال، بذل مساعی و همگرایی قدرت ها به هر اندازه ای که دارای نرمش سازنده باشد، سخت سری افراطی گروه طالبان در چنگ به مفاهیم کلی و من درآوردی ایجاد نظام اسلامی بر پایه فقه حنفی و چوکات بندی کلیوالی برای زنده گی اجتماعی و رسانه ها، قطعاً مصداقی برای شکست حتمی مذاکرات است.