-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

پنجشیر با رهبری جنگی مارشال دوستم موافقت ندارد

 خیالاتی که درمغز طالب و دُمبکی هایش جوش می زند، هرنوع همزیستی مسالمت آمیز پایدار را نفی می کند و حتی اگر توافقی از سر اجبار هم صورت داده شود، تنش متمرکز نظامی و سیاسی با طالبان ادامه می یابد ونظام سیاسی شکل نمی گیرد.

گزارش هایی در دسترس است که امریکا و پاکستان مایل به ایجاد پیوند مشارکت سیاسی ( به طورعمده) با جبهه سیاسی و نظامی بازمانده از استاد ربانی و احمد شاه مسعود با محوریت پنجشیر اند. طالبان نیز با اطلاع از وضعیت، متمایل به همین اجندا اند؛ اما آنان از فرماندهی واحد بین پنجشیر، بسترزیستی ازبک ها و هزاره ها بیمناک اند.

 سفرهای مارشال دوستم به ترکیه و هند، به رویکرد پاکستان و امریکا مبنی بر تعامل با گهواره مقاومت ( نزدیک به پایگاه بگرام و کابل) قوت بیشتر داده است. ایران و هند نیز وارد ماجرا اند و با امریکایی ها درتماس اند. از سوی دیگر، درصورت شکست معامله در دوحه و فرازآیی گسترده جنگی طالبان به هدف گرفتن کابل، فرماندهان و سیاسیون ارشد پنجشیر، به رهبریت مارشال دوستم در نبرد مقاومت ملی رضایت ندارند. پنجشیر خاموش است و به نخستین جرقه های مثبت یا منفی از آتشدان دوحه منتظر نشسته است.