-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۰, شنبه

چانس پیروزی کلی بایدن(هشتاد و نه فیصد)ستار رفعت یاوز

 چهار روز به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقیمانده و تاکنون نزدیک هشتاد میلیون نفر از طریق پست یا با حضور در پای صندوق ها، آرای خود را داده اند. در واقع روز سوم نوامبر، پایان رای گیری است و نه آغاز آن... 

بازار نظرسنجی ها هم طبق معمول گرم است و تقریبا همه موسسه های نظرسنجی، بایدن را برنده احتمالی عنوان کرده اند؛ جز موسسه راسموسن که آخرین نظر سنجی اش گویای آن است که ترامپ با یک فیصد پیشروتر از بایدن است. در این بین، سایت ها و موسسه هایی هم هستند که با جمع بندی آخرین نتایج موسسات نظر سنجی، مقدار شانس یا احتمال برد و باخت هر نامزد را به دست آورده و اعلام کرده اند. سایت "فایو ترتی ایت "، که در منصف بودن و بی طرف بودن و معتبر بودنش هیچ شکی نیست، شانس های برد ترامپ و بایدن و دیگر احتمالات را امروز این گونه اعلام کرده است:

چانس پیروزی کلی ترامپ (یازده فیصد)

چانس پیروزی کلی بایدن(هشتاد و نه فیصد)

چانس بردن آرای مردمی توسط ترامپ بدون توجه به بردن یا باختن آرای الکترال (دو فیصد)

چانس بردن آرای مردمی توسط بایدن بدون توجه به بردن یا باختن آرای الکترال (نود و پنج فیصد)

چانس پیروزی قاطع ترامپ با فاصله دو رقمی (یک فیصد)

چانس پیروزی قاطع بایدن با فاصله دو رقمی (سی فیصد)

ترامپ آرای مردمی را ببرد اما الکترال را ببازد (یک فیصد)

بایدن آرای مردمی را ببرد اما الکترال را ببازد (هشت فیصد)

احتمال مساوی شدن در آرای الکترال (یک فیصد)

نتایج شبیه چهار سال پیش شود (یک فیصد)

کار انتخابات به بازشماری آرا بکشد (چهار فیصد)

البته دوستان توجه دارند که نظرسنجی ها یک حاشیه دو تا سه فیصدی خطا دارند(در اولین پست در این مورد نوشته بودم) و چهار سال پیش چندان نتیجه درستی از آن بدست نیامده بود. ظاهرا امسال موسسات نظرسنجی خطا های دوره های قبلی را برطرف کرده اند...