-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۴, پنجشنبه

داکتر عبدالله در رأس اداره موقت؟!

علی تقوایی سوالی که چرا داکتر عبدالله از ریاست جمهوری موازی به رغم برتری از غنی دست کشیید، اکنون پاسخ خود را یافته است. یعنی در آنزمان بازی پشت پرده قرار گرفتن او در اداره موقت، حد اقل برای شخص خودش روشن شده بود. او از هرسو تیر ملامت را بجان خرید، ولی این سرزنش ها هرگز طعم شیرین رهبری حکومت موقت را در کام او تلخ نکرد.


طالبان در جریان مذاکرات میان افغانها، در مقابل غنی موضع سختگیرانه گرفت، ولی برخورد شان با عبدالله با مماشات و به نحوی مسامحه گونه بوده است. این مذاکرات با بیانیه داکتر عبدالله افتتاح گردید، طالبان هیچگونه واکنش منفی در قبال بیانیه او نشان نداد. از دید من طالبان به خیلی از مسایل پشت پرده آگاهی داشته و دارند.


عبدالله در سفر پاکستان به سطح رییس جمهور استقبال گردید. ملاقات های پشت پرده وی با رهبری آی اس آی و برخی نظامیان بلند پایه، گمانه زنی های آینده برای ریاست اداره موقت او را تقویت کرد. پاکستان در این سفر عبدالله نشان داد نسبت به سیاست های خود در قبال تبارهای مختلف افغانستان، سیاست متفاوت تر از گذشته دنبال میکند.


عبدالله در سفر هند خود، سخنانش را طوری ادا کرد که گویا بمثابه رهبر آینده کشور، سخن میگوید و صراحت داد که افغانستان هیچگاهی پایگاه رقابت کشورهای رقیب نخواهد بود.

سفرهای پیهم منطقوی عبدالله، این گمان را برجسته میسازد که او به کشورهای منطقه اطمینان میدهد که در اداره تحت رهبری او منافع کشورهای منطقه به خطر نمی افتد.


از سوی دیگر تیم عبدالله مشمول همه تبارها است که «مدعیان رهبری» پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و ازییک ها به نحوی در کنار او قرار گرفته اند. -بازهم تاکید میکنم مدعیان رهبری-، اما در تیم غنی همه مشمول یک قوم اند و فقط دو فرد دست آموز تاجیک و هزاره او، بی ریشه و خشکیده و منفرد، رکاب داری او را میکنند.


این را هم باید بگویم که پاکستان به رغم اینکه حامی سرسخت طالبان پشتون تبار است، اما راه تجارتی آینده او از مسیر تبارهای دیگر میگذرد. تجارت در عصر ما تعیین کننده سیاست است و یا به گفته ای لنین سیاست فشرده اقتصاد است. پاکستان اکنون به این مهم توجه کرده است و میداند که یکجانبه نگری او اشتباه جبران ناپذیری بوده است.


با توجه به نکات بالا از دید من احتمال برکشیدن داکتر عبدالله در راس حکومت عبوری، به میزان بسیار زیاد بالا است. این یک اصل پذیرفته شده در سیاست است که آدم های تصادفی، بی نام و نشان هرگز در راس فرایند های قرار داده نمی شود که سرنوشت یک کشور به آنها سپرده شود. آنهایی که خیال دارند یک شبه به قدرت میرسند، فقط در رویاها به آن خواهند رسید، اما در دنیای واقعی هرگز این اتفاق نمی افتد. لذا از هرمنظر که نگاه شود، گزینه داکتر عبدالله در راس اداره موقت شاید واقعی تر از هرکسی دیگر باشد، تا نام های دیگر که اینجا و آنجا بر زبان ها جاری است.