-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۳, چهارشنبه

جنگ دوحه در هلمند


فضا برای رستاخیز رزمی نیروی مقاومت ضد طالبان دو باره مساعد است. فقط این نیروقادر است موازنه شکنی یک سویه به نفع طالبان را دو باره توازن ببخشد.

جنگ هلمند نشان می دهد که صلح تاکتیکی مندرج در سازشنامه بین طالبان وپاکستان و امریکا، قطعاً نمی تواند جنبه انحصاری، تحمیلی و یک جانبه باشد. جنگ و صلح، هم درعرصه داخلی و هم درسطح منطقه، خصلت مشترک و چند محور دارد. در توافق طالب با امریکا، ضرورت چند محوری برای رسیدن به صلح واقعی رعایت نگردید. اکنون سوال اصلی این است که تا برگزاری انتخابات امریکا، وضعیت چه درمسیری انکشاف خواهد کرد؟

به نظر می رسد که فرکسیون های رقیب درداخل طالبان نیز سربرداشته اند. حقیقت دیگری کم کم آشکار می شود که کشورهای دشمن امریکا نیز از خود طالب و داعش دارند. پس جنگ دوحه درهلمند محدود نخواهد ماند. بعد از هلمند این زخم از کجا سر باز می کند؟

فضا برای رستاخیز رزمی نیروی مقاومت ضد طالبان دو باره مساعد است. بسیاری از نهاد های مشکوک، قومی و متمایل به طالبان از بازسازی نیروی مسلح مقاومت بیمناک اند و حتی بعضی شان طالبان را بربازگشت مقاومت ملی ترجیح می دهند. این یکی از اسرار کور درتاریخ حاضر است.