-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۶, سه‌شنبه

چی کسانی، از اسلام، دیو و دد ساخته اند!؟

 پاکستان یا فرانسه؟

عمر مهربان

اسلام ستیزی یا اسلام دوستی ؟


بعضی از رهبران جهان اسلام به شمول عمران خان خواسته اند تا اسلام هراسی در جهان توقف پیداکند ، بسیار خوب .

من از رهبران جهان اسلام می خواهم تا از مسلمانان بخواهند تا بجای انتحار و انفجار و آدم کشی به عشق، محبت ، مدارا و انسان دوستی ، تعلیم و آموزش روی آورند ، آن وقت است که اسلام ستیزی خود به خود جایش را به اسلام دوستی خواهد داد.

این عمران خان های جهان اسلام هستند که افغانستان را دراین چهل سال برای مردم بیچاره ما جهنم سوزان ساخته اند.