-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۹, جمعه

ستار خواصی همچو انسان وارۀ عصرکمون گپ می زند


 

 

ستارخواصی، فیگور چند منظورۀ تبلیغی های تاجر، با یک خیال پردازی بدوی و خنده آور، اقامه نظام اسلام در فرانسه را به افرادی کرو کور تر از خود نوید می دهد. کار افغانستان و کشورهای درمانده و مزدور عرب مسلمان به سامان رسید که حالا نوبت فرانسه است!

 از روزگار ابتر خلق الله درین غمسرا گپ نمی زند که برسر مردم چه آورده اند. خود را از طناب بسیار قطورسروکله زدن با فرانسه در می آویزد. خواصی خان، گلوی شما ها را تارهای باریک آی اس آی، استخبارات سعودی و آزمایش های سادۀ دوران جنگ سرد بریده است. گیریم که فرانسه مثل مدینه وحشت فکری شما شود؛ کجاست نظام اقتصادی، فرهنگی، مدنی واجتماعی شما که حتی یک سوم آن را برای اعاشه و اداره خود نداشته اید. برای فرانسۀ متمدن هیچ لباسی مطابق مغز خود نمی توانید بدوزید.

قطعاً ومسلماً که نسخه های اداره های هول آور نظام طالبانی، داعشی، القاعده یا گلبدینی را پیشنهاد کرده و آن را مشمول اصلاح و نجات کل بشریت معرفی می کنید. به اندازۀ عرصه و دهان تان ابراز نظر کنید. همان نظامی را که برای فرانسه فرمایش می دهید، چرا دراقامه آن درافغانستان، شکست خورده و الاغ تان درگِل بند مانده است؟

شما ها همیشه برای خود تان آش بریده نمی توانید؛ اما هماره دعوا دارید که به همسایه سیمیان می بُرید!  تو چند سال در ولسی جرگه از بودجه یهود و نصارا در اتحادیه اروپا و امریکا معاش حرام گرفتی؟ یادت است؟

از روی خیالات و از شکم سیر به مسلمانان فرانسه دل بسته اید که آن کشور را به افغانستان دوم تبدیل کنند. خواب تان کابوس خواهد شد هرگاه درک کنید که حکومت فرانسه به هشت میلیون نفر مسلمان ساکن در آن خطه امر دیپورت دهد، خواهید دید که به قول شفیع عیار، هفت میلیون نفر آن در یک زمان سکته قلبی می کنند.

سیاستمداران سفید پوست اروپا همیشه احساسات مسلمانان را به رشته های شور وشرارت می بندند وواکنش های آتشین شان را به بهایی اندک پیش خرید می کنند تا کمپاین های انتخاباتی خود در برابر رقبا را فربه بسازند. 

فرقه جهادی هایی که فقط درکشتن و قصابی آدم ها تبحریافته اند، اگرباور مند به نظام اقتصادی، اجتماعی ومدنیت و همزیستی بودند، حال وروز افغانستان این چنین برباد نمی رفت و مردم لااقل به شکم سیر می بودند. تو همین اکنون از کدام مدرک ارتزاق می کنی؟ هیهات!

تو از جهاد حرف زدی. دور نرویم که برداشت تو از نظم اجتماعی و اقتصادی جهان، برداشت یک انسان دوران کمون اولیه است. اگر از همین افغانستان شروع کنیم، رقم تلفات مسلمانانی که به وسیله مسلمانان مثل تو درافغانستان کشته و زخمی شده اند، از سال 2001 تا کنون، بیش از یک میلیون نفر برشمرد شده است. تو از همان تریبیونی که امروز گپ زدی و غُر گلو نشان دادی، ثمرۀ آزادی بیان است که سهم فرانسه در تأمین آن درافغانستان بسیار برجسته است. 

چرا حاضر ساختن یک مسلمان برای باختن زنده گی اش به نفع دیگران، این قدر آسان، بی ارزش و رایگان شده است؟ مصدراین فساد درخود مسلمانان است. درین چند روز به نتیجه رسیده ام که شما ها به همکاری یهود های آی اس آی و امریکا و اروپا، افغانستان را یک بار دیگردریک نا به سامانی بدون کنترول غرق خواهید کرد.