-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳۰, چهارشنبه

عواقب نگران کنندۀ سفر حکمتیار به پاکستان

 

سفر حکمتیار به پاکستان، شروع یک دور تازۀ سفرهای جزایر سیاسی به کشورهای بازیگر در امور افغانستان است. دیگر رهبرچه ها نیز به همین فارمول روی خواهند آورد. گلبدین می گوید که با روحیه مصالحه جویی نزد رفقای خود رفته است. چه نوع صلحی؟ مگر او جبهه ای را علیه پاکستان رهبری می کند؟ برعکس، او بزرگ ترین ریزرف پاکستان است که باید درشمال و علیه دوستم و جبهه پنجشیر به کار بیاندازد.

این پویایی ها صلح نمی آورد، مقدمه ای برای انارشی سفرهای جدا جدای رهبران و مدعیان رهبری به کشورهای خارجی است. همین حالا دو سه تا ازین رهبرانی که وظایف رسمی ودولتی هم ندارند؛ در دوبی سرگرم همین نوع دیدارهای مخفی با هیأت های مرموز خارجی اند.