-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۷, سه‌شنبه

به نظرامرالله صالح، خوشحالی اشرف غنی وخودش، بیانگر رضایت 98 درصد مردم است!


این آقا به زودی از نفس خواهد افتاد؛ به شکل بدی به چارغوک می افتد.

امرالله صالح خیال کرده که خوشحال بودن اشرف غنی از کش و گیر های «شش و نیم» به معنای حمایت 98 درصدی مردم از کارکرد های گدودرهم روزانه است. ازین غرمستی های داخل اتاق مردم بسیار دیده اند. خنده آور ترین نکته مندرج در فرامین روزمرۀ امرالله صالح، رنگ و روغن مالی به تابوت «زمرک» در چهارچوب وزارت معارف است. درین اصرار و اعتصمو به زمرک، پنجاه سال پیش، چشم بستن به وضعیت دگرگون یافته اجتماعی، روانی، انتظام اداری و مناسبات شهروند است. همان گونه که خراب کردن بی جهت سینما پارک و صلح با گلبدین حکمتیار هیچ مددی به بهبودی وضع امنیتی نکرد؛ بل روح اجتماعی را تخریش کرد و درآن چاه زد، زمرک سازی جز یک اکت خنده آور به یک رسم منسوخ، هیچ برآیندی دیگر نخواهد داشت.