-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۱, یکشنبه

بخشی از یک سرودۀ شاه شجاع درانی


 ای مظهـــــر انـــوار تو در کل زمــــانه      از عشق تو گویند به هر گوشه فسانه

                      از سوز تو شد بانگ نی و چنگ و چغانه      ای تیــــــــر غمت را دل عشاق نشانه

                                               خلقی به تو مشغول و تو غایب ز میانه


به نظر می رسد که شاه شجاع، این شعر هلالی چغتایی را خوانده بوده و قطعه ای را خودش سروده و بیت بالا را درآن تکرار کرده است. احمد ظاهرنام آور هم برین شعر کمپوز ساخته و اجرا کرده است:

اي تير غمت را دل عشاق نشانه       خلقي به تو مشغول و تو غايب ز ميانه
که معتکف ديرم و گه ساکن مسجد        يعني که ترا مي طلبم خانه به خانه
هر کس به زباني صفت مدح تو گويد        مطرب به سرود ني و بلبل به ترانه
حاجي بره کعبه و من طالب ديدار        او خانه همي جويد و من صاحب خانه
مقصود من از کعبه و بت خانه تويي، تو مقصود تويي کعبه و بت خانه بهانه
چون در همه جا عکس رخ يار توان ديد ديوانه نيم من، که روم خانه به خانه
افسون دل افسانه عشقست وگر ني            باقي به جمالت که فسونست و فسانه
تقصير هلالي به اميد کرم تست                 يعني که گنه را به ازين نيست بهانه