-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۴, شنبه

سقوط مافیای کابل از همین گزارش کوچک نمایان است


کمال اعتمادی

 اي واي وطن واي...

به شرافت تان قسم، اگر ده فيصد مردم از اين حكومت فاسد دفاع كنند؛ من كه در كابل شاهد بودم. اين لعنتي اشرف اغني وضعيت را طوري در كابل و ولايات آورده است؛ امنيت وجود ندارد؛ فساد بيداد ميكند؛ فساد اخلاقي به اوج خود رسيده است؛ فقر و فاقگي به اوج خود رسيده است؛ تمام شهر كابل را لشكر گدا ها و پودري ها گرفته است. نه قانون وجود دارد و نه هم مردم آماده پذيرش قانون هستند؛ در ولايات كار و امنيت نيست، مردم همه در كابل سرازير شده اند؛ ترافيك ساعت ها مسدود ميماند؛ اگر ني دو دقيقه گپ نيست؛ آنچه بنام و-ج يعني ولسي جرگه است ، انسانيت در وجود شان نيست، در سرك هاي كابل با موتر هاي ضد گلوله و صدا هاي تخريش كننده مردم عوام را آزار و اذيت ميكنند؛ گروپي مجلس ميكنند تا از وزيران امتياز بگيرند؛ به ساعت ها سرك عمومي را بند ميكنند و مردم هر طرف سر گردان؛ ماين هاي چسپكي شب و روز قرباني ميگيرد؛ با چند تن از رده هاي بالاي حكومت صحبت داشتم آنها گفتند، اطلاعات مؤثق موجود است، طالبان در كابل جابه جا هستند و احتمال ميرود يك صبح از خواب بيدار شويد، همه جا را طالب گرفته است. ٢٨ ولايت جنگ است و از كنترول رفته، بغير از پنجشير و باميان كه امنيت است. خداوند اين اشرف غني و دار و دسته مفسدش را در قهر و غضب خويش گرفتار كند عزت و آبرو به افغانستان باقي نماند.واضح است با طالب همخواني و زبان مشترك دارد.كوچه و پس كوچه در كابل امنيت نيست، همه جا را فضاي ترس و وحشت گرفته است.