-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۵, یکشنبه

اوضاع درجهت یک تصادم درحرکت است

 بعد از احمد شاه مسعود، همه رهبران خود خوانده، داروندار نظامی و لوژستیکی پنجشیر را چور انداخته و سپس همانند یک سرزمین غیرمهم و از نظر نظامی و سیاسی- متروکه-  رها کردند. در موتر های زره و حصارهای کابل و ویلا های دوبی پناه گرفتند. مواد مخدر و افراط گرایی خود به خود در سرزمین فراموش شده و محروم از کار فرهنگی و ارزشی شیوع یافت.

درین میان نسل دوم سیاسی اندیش و بدبین نسبت به جریانات کابل، هسته های مسلح ومحورهای سری و علنی به وجود آورده اند. آن ها خود را برای مقابله با ایلغار جدید طالبان و دفاع از کشور آماده می کنند. از سویی هم برخی گزارش ها حاکی اند که تلاش ها برای نزدیک ترکردن مواضع طالبان و بستر مقاومت درجریان است. هرگاه بین محورهای پنجشیر، کابل و بلخ با طالبان بندوبستی هایی به وجود آید؛ گرفتار و حتی چنواری کردن غنی و امرالله دور از تصور نخواهد بود.