-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۵, چهارشنبه

تلک حیرتان، درانتظار سرانگشتان امرالله صالح

 عطا نور و امرالله شرکای تجاری اند.

عطا محمد نور از جنگ لفظی امرالله صالح زودهنگام ترسیده و دل بد شده است. این است از کرامات جنگ روانی. امرالله چی را درکابل پای پاک حل کرده که بی محابا به تلک حیرتان دست بزند. گروه کوچک چنبر زده بر مسند قدرت درکابل، چنان درغم جان خود است که به یک گلوله تار جر شده می ماند که صاف کردنش در ید خالق معجزات است. یعنی ترشی «شش و نیم» از تغاره اش لبریز شده است و از حیز انتفاع بیرون می شود.

عطا نور باید پاسخ کارتمام و یکسره ساز به امرالله صالح را به یک هستۀ نیایتی رسانه اجتماعی واگذار کرده و خودش فقط به تماشا می نشست. ایشان احساساتی است؛ امرالله صالح، هیجانی. ما با جنگ زرگری دو میلیونر حاضر درصحنه مواجه هستیم. درین سن و سال، امیدی به سکون و ثبات آن ها نمی رود. گلاویزی آن ها ربطی به تاجیکان ندارد. خصوصاً یکی شان، با تاجیکان اعلام جنگ داده و ساده لوحانه امید ظفر دردل دارد. من فکرمی کنم اکنون بحث روی یک راه سوم داغ خواهد شد.

این که امرالله درحق عطا نور هیچ چیزی از دستش نمی آید؛ ادله بسیار است. اما روی یکی انگشت می گذارم:

 حسابرسی از دارایی های سرمایه داران نوظهور درصلاحیت امرالله صالح نیست؛ وی نماینده فاسد ترین و متقلب ترین حکومت وارۀ محلی در چهارراه آسیاست. دولت ها پشت دولت ها آمد و رفتند؛ کسی کُد های خاص جزایر مالی را از جایش بی جا کرده نتوانسته است. تازه این که خود صالح عضو باشگاه میلیونرهای پسا طالبان است. امرالله صالح، با فرآیند زنده گی می جنگد؛ یعنی همزمان، به هرطرف دست می اندازد وهیچ چیزی به دست نمی آید.

سرمایه دارامروز، یعنی شبکه مافیا. مرکب امرالله هنوز قادر به در رفتن از تالاب و لوش ولای کابل نشده است؛ چه رسد که نوبت به تصفیه حساب مالی بندرگاه حیرتان برسد. گذشته ازین، امرالله صالح از طریق خالد مالی، نفرخاص استاد عطا، شراکت تجاری تصفیه ناشده حدود چهارمیلیون دالر( به حساب۱۲سال پیش) دارد.