-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۴, چهارشنبه

فرزند خوانده های ترمپ مأیوس شده اند

 ترامپ در آستانۀ انتخابات اول ریاست جمهوری خود گفته بود که افغانستان "(دانشگاه) هاروارد تروریست‌ها" است اگر آمریکا نباشد.

او حرفی حسابی و دقیق گفته بود؛ اما درآن زمان جمله اش نا تمام مانده بود. گویا گفتارش را روی عقربۀ زمان سوار کرده بود. چنان که ترمپ درواپسین ماه های دوره اول ریاست جمهوری خویش، با شاگردان دانشگاه «هاروارد تروریست ها» از درِ مماشات و مغازله پیش آمد و رسماً با مالکان مقر و مرکزاصلی «هاروارد تروریست ها» ( پاکستان) دست اتحاد داد تا شعبه افغانی «هاروارد تروریست ها» را فعال و برحال نگهدارد.  اکنون دانشجویان لنگوته به سر و ریشدار دانشگاه هاروارد تروریست ها، فرزند خوانده های خلف الصدق ترمپ اند تا بهترین فرزندان افغانستان را نذر قدم های پدر کنند.