-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۱, یکشنبه

دخترباشد، فردوسی را مانند

فردوسی درهجو سلطان محمود بسرود که «اندرتبارش بزرگی نبود»

 از مردم شهر طوس یکی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که شاهنامه نظم کرده است. چنین گویند که چون کتاب شاهنامه به نام سلطان محمود تمام کرد به سعی و غمز وزیر احمد بن الحسن المیمندی صلۀ مناسب به فردوسی نرسید. چند بیتی در هجو سلطان محمود بگفت و این ابیات از آن است:

بدین سال بگذشت از سی و پنج

به درویشی و ناتوانی و رنج

بدان تا به پیری مرا بر دهد

مرا شاه هم تخت و افسر دهد

چو اندر تبارش بزرگی نبود

نیارست نام بزرگان شنود

سلطان محمود خواست که خاطر او به دست آرد. مالی کرامند از برای او فرستاد. چون آن مال را به طوس آوردند، فردوسی وفات یافته بود و از وی دختری مانده، آن دختر آن مال را قبول نکرد. سلطان بفرمود تا آن مال به ثواب روان فردوسی در راه طوس و سرخس رباط ساختند، نزدیک ده چاهه و آن را رباط چاهه خوانند.

[جغرافیای حافظ ابرو: بخش خراسان، شهاب‌الدّین عبدالله حافظ ابرو، مقدمه و تصحیح: سید علی آل داود، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۹، ج ۱، ص ۱۵۲]