-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۲, پنجشنبه

آقای صالح، سینما پارک حیثیت تیاتر مسکو را داشت


صاحب نظر مرادی جناب صالح معاون ریس جمهور!با سلام ودرود.

شما که شخص کم سواد ودر سطح اعزازیون به دوران رسیده کنونی نیستید، چگونه بتوانم حرف دلم را از یک تلخی زودرس بیان کنم.

 درین کشور اولویت های کاری خیلی فراوانست، که اگر قطره ای هم در گلوی طفتیده وبی رمقی انداخته شود ،کار صوابست.

 من سالها در شهرداری  کابل ونهادهای شهر سازی وامور تاریخ وفرهنگ  تا مشاوریت شهری  در سطح اداره شما کار نموده ام،  ومقداری با سفیدوسیاه سازی ها اشنا هستم، واین را خوب میدانم تا زمانی که جانشین هر تخریب کاری  انهم بر پایه ضرورت ومنطق وتوامیت با قانون  اماده وموثق نگردیده است، نباید دست به انهدام  پدیده های غیر عادی زد ، وخودرا در برابر خشم مردم قرار داد.

 شنیدم که دلیل این تخریب کاری را موجودیت افراد معتاد در داخل ان وانمود کرده اید. کار ساده ان بود که به مسولین هدایت داده می شد تا نظم کاری وانسجام انرا خود برقرار نمایند، که  ممکن بود.اخر این افراد معتاد را کدام دستگاه به این فلاکت درد انگیز مواجه ساخته است؟ باز وقتی به همین دلیل ساختمان تاریخی وفرهنگی را ویران می کنید، در برابر صدها محل دیگر تجمع معتادان در همین پایتخت چه موضعی خواهید گرفت؟

مردم می گویند که  فساد از ارگ اغاز می شود وشما با این پدیده چگونه برخورد می کنید؟ مسلمن عقب نشینی. آنگاه قانون یک بام ودوهوا جامعه را خله بی قانونی واجررات متضاد می کشانید.

  ویرانکاری  سینمای پارک صحت همان گفته مردمست که بخاطر یک کیک پوستین را می سوزانید، بهتر است کیک را دریابید وبیرونش کنید.

 اگر به مسکو سفر کرده باشید، شاید ساختمان(بلشای تیاتر) در مرکز شهر در مقایسه با ساختمان های همجوار ان متناسب نباشد، اما موجودیت آن برای روسیه گرامی داشت از تاریخ وفرهنگ مسکو می باشد. اگر سینمای پارک بسیار مجلل هم نباشد برای تاریخ کابل حکم تیاتر مسکو را دارد. حالا که مردم باین امر مخالفت دارند از خیر این کارتان بگذرید. چون گفته اند: چرا عاقل کند کاری که بار ارد پشیمانی! وصدها گفتنی دیگر.

 می ترسم که فردا جای این ساختمان ملی، بلند منزل قدرتمندان ساخته نشود.