-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

خواهر زادۀ امرالله صالح کشته شد


بر بنای خبرارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، امرالله صالح با یک رشته اقدامات هیجانی و بی قاعدۀ اخیر درنظام زنده گی شهری و امنیتی، ظاهراً حلقه خانواده گی خویش را با تهدید جدی رو به رو کرده است. هفته گذشته خواهر زادۀ امرالله در سرکوتل خیرخانه در داخل یک تشناب به طور مرموزی از بین برده شده است.

خبر می افزاید که فرد کشته شده، هیچ مراودۀ کاری با صالح نداشت و امرالله صالح را فردی معامله گر می دانست. درسلسله اطلاع رسانی های یومیۀ «شش ونیم» درین باره چیزی گفته نشده است.