-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

کاهش نظامیان امریکا، دروغی است که گاه چاق و گاه لاغر نشان داده می شود

 کاهش سربازان امریکایی در افغانستان یک دروغی نا میرا است که گاهی نظر به هوا و فضای پالیسی یک تیم سیاسی، چاق تر و گاه، لاغر می شود. نقشه آسیا را پیش چشم تان پهن کنید؛ درصفحه کمپیوتر یا نقشه کاغذی؛ درقلمرو خشکی، سرنوشتگاه حضور نظامی برون مرزی امریکا است. اگر این جایگاه را به ایران و روسیه رها کند، ازنظر راهبردی مبتلا به نفس تنگی می شود. اتحاد رسمی امریکا بین طالبان و پاکستان، خطر بسیار کمرشکنی برای افغانستان است؛ اما تجربه نشان داده است که این اتحاد با مقاومت افغانستان دو باره تغییر پذیر است. صلح و جنگ افغانستان درانحصار امریکا و پاکستان نیست؛ بیش از ده کشور درین نزاع شامل اند.