-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱, شنبه

تفاوت رفتار طالبان با پلیس های دولتی

 دوگزارش از هارون سمرقندی


خاطره جالب از سفر به بدخشان و عبور از ساحات ناامن در بغلان و بزرگراه های کندز  که بخش وسیع آن در کنترل امارت است و مسیر رفت برگشت به تخار مطلق انقطاع ایجاد گردیده و طالبان دارای ایست های بازرسی میباشند،من با موتر خودم و تک تنها از این مسیر رفت و برگشت کردم،به هر صورت برای اولین بار عملن سفر در ساحات طالبان را تجربه کردم، ودر یکی از ایست های بازرسی در خان آباد پسر جوانی امارتی  با کلاه قندهاری و تفنگ کلاشنیکوف توقف داد و با لب خنده سلام داد و با چند سوال کوتاه و دریافت جواب گفت اگر با ما کدام چای میخوری بفرمائید ورنه میتوانی بروی، بعد وارد ساحه تحت کنترل دولت شدم ودر ساحه چوغه خان آباد پاسگاه دولتی مرا توقف داد و از اسلحه استفاده کرد که ولا خرجی مرا بتی ،این حالت بسیار ناامید کننده بود که چگونه با چنین سربازان ما جمهوریت می سازیم که مردم در آرامش زندگی کنند ،به هر صورت با تکمیل شدن سفر به بیست استان حتمن سفرنامه ای خواهم نوشت که مایه تعجب باشد از آنچه که در این ولایات دیدم.


هیچ یکی از مراکز استان ها به اندازه بدخشان بی نظم نیست، اصلن کوچکترین نظم رانندگی و شهری مراعات نمی گردد، ماموران ترافیک را ببینی نام خدا وزن های شان زیاد شده کلاه بر سر حداقل به راننده نمیگوید که آقای محترم وسط خیابان توقف نکن اینجا پارکینگ نیست و راه را باز کن و راننده ها هم مانند اینکه خر را سوار شده باشد و در کدام دشت است دلش که هرجا توقف و هرگونه رانندگی کرد و مامورین ترافیک هم فکر میکنند که وظیفه شان همین است که لباس بپوشند و در کنار خیابان ایستاده باشند و هیچگونه معلوماتی در مورد قوانین ترافیکی و برقراری نظم ترافیکی نداشته باشند و فقط آخر برج معاش دریافت کنند،ولی پلیس ها در مسیر بزرگراه ها مشغول آزار و اذیت عابرین است،خلاصه به حدی وضعیت را در این سفر ناامید کننده و تاسف بار دیدم که هرگز چنین نبود، نمیدانم که چرا مسوولیت پذیری وجود ندارد و به همین دلیل است که خلا قدرت ایجاد گردیده و حتا گروه های روشنفکری به طالبان تسلیم و همدست کشتار و جنایات شده اند،یعنی سراپا بدخشان در سقوط است واین حالت آینده تاریک در قبال دارد.