-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۶, دوشنبه

مقاومت ملی درحال تشکل است

 جنگ نزدیک و اجتناب ناپذیر است. دادن آدرس غلط در نبرد سرنوشت ساز کنونی، بخشی از پروژه غرب است. غربی ها تا ابد این جا نیستند؛ اما مردم افغانستان زنده اند. احمد شاه مسعود با سنت رزمی و سیاسی اش برحال است. وی هنوز فرمانده مقاومت است. هیچ تغییری درنبرد علیه بدویت گرایان نیامده است. روزهای آینده شاهد برآمد های تازه ای خواهیم بود.