-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۶, پنجشنبه

ازغلام بچه خواندن تا ...

   


       نوشته ی: اسماعیل فروغی      درحالی که کشتی بی بادبان افغانستان نزدیک به غرق شدن دیده می شود، عطامحمد نور امپراتور بی رعیت بلخ، متردد و پشیمان ازحمایت ارگی های تمامیت خواه ، با غلام بچه خواندن امرالله صالح معاون اول رییس جمهور، بروی آتش نگرانی های مردم روغن بیشترریخته ، زمینه های غرق شدن این کشتی شکسته را بیشترفراهم کرده است.

     اینکه عطا محمد نوربا اتهام و تهدید و رییس پارلمان آقای رحمانی ، با صراحتی آشکار، " روند سبزِ " امرالله صالح را سازمان وابسته به استخبارات بیرونی عنوان نموده است ، و این که آقای صالح با برداشتن گام هایی ولونمایشی ، از وجود فسادگسترده ی دولتی در درون پارلمان حکایت و شکایت بر زبان دارد ، هیچ دردی را دوا نمی کند.

      شاید دراینگونه اظهارات برخی حقایق پشت پرده فاش شود ؛ اما این خروس جنگی ها که بی تردید ناشی از تضاد و تناقض منافع شخصی و مالی گروپ های مختلف مافیایی درون و بیرون نظام است ، نه تنها از کوه بزرگ دشواری های مملکت چیزی کم نمی کند ؛ بلکه بحران اعتماد را بیشتر دامن خواهد زد .

     تیم تمامیت خواه ارگ که اغلباً دربرپایی اینگونه خروس جنگی ها دست داشته و از آب خیت کردن های اینچنینی همواره ماهی های خود را شکارنموده اند ، اینبار نیز قوماندان" شش ونیم " صبح را که شیفته ی قدرت و سرکوب حریفان است ؛ وارد معرکه کرده ، با مولتی میلیونران جهادیِ خود اش درگیر جنگهای فریبنده ی زرگری نموده وازآن میان ، نقشه های خود را به پیش می برند .

    آنان که هرگز نیت و توان پرسان ازکلان فاسدان دیسانتی وجهادی را ندارند ، از براه افتادن این تیاترهای تبلیغاتی که گاهی با گرفتاری موبایل دزدان به نمایش گذاشته می شود وزمانی با ویران کردن سینما پارک ؛ فقط یک قصد دارند : وآن منحرف کردن اذهان عامه ازناتوانی های شرم آوردولت درحفاظت ازجان ومال مردم وعدم صداقت در مبارزه علیه فساد گسترده ی دولتیست .

    مگر آنان میتوانند از کرزی ها ، خلیلی ها ، عطا ها ، سیاف ها ، قیومی ها ، فاروق وردک ها ، قدیرها ، گل آغا شیرزی ها ، نادری ها ، زاخیل وال ها ودهها خانواده ی مولتی میلیونردیگردرباره ی منابع اصلی ثروتهای بادآورده ی شان بپرسند ؟

     مگرآنان توانسته اند یا می توانند با برنامه های « شش و نیم » از کشتارهای جمعی دوامدار در پاسگاههای سربازان ، کلان شهرها و شاهراه های کشورجلوگیری نمایند ؟ پاسخ منفی است  .       

     درست درمیان این وضعیت و با درک این حقیقت که درافغانستان هیچکس از هیچکس نمیتواند توضیح بخواهد ، رییس جمهورغنی کارخانگی خود اش را به پیش برده ، به ادامه ی حاتم بخشی های تاریخی اش ، اخیراً باز طی فرمان جداگانه ای همه ی مجرمان و تروریستان پاکستانی را موردعفو قرار داده از زندانها رها خواهد کرد تا آنان نیزاگرضرورت باشد به جمع شش هزار جنایتکاری بپیوندند که قبلاً به دستور امریکا و بفرمان وی از زندانها رها شده بودند .

     رهایی این زندانیان نیز که زیر نام حسن نیت و به منظورخوش خدمتی به پاکستان و طالبان صورت میگیرد ، هیچ نقشی در بهتر شدن اوضاع امنیتی کشورنخواهد داشت .

    مردم به این باوررسیده اند که نه این حاتم بخشی ها و نه این خروس جنگی ها میان رهبران سیاسی افغانستان ، به مصیبت های ما پایان خواهد بخشید . 

    مردم بخوبی میدانند که فقط صد تا سد و پنجاه سیاست باز مزدور و فاسد دیسانتی و جهادی است که به اشکال گونه گون ، هستی مردم را به گروگان گرفته و درحفظ و ادامه ی این وضعیت بحرانی تلاش و کوشش مینمایند .( البته به مشوره و اشاره ی کلان دزدان بین المللی که از ادامه ی جنگ در افغانستان سود می برند . )