-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۶, پنجشنبه

امرالله به مردم نمی گوید که ستون فقرات فساد خود دولت است!

آقایان، گپ از نوازش ترافیک تیر است. امرالله صالح آدرس اشتباه می دهد.

ذوق زده گی بسیاری از مردم از شعار های امرالله صالح برای مقابله با فساد، قابل درک است. این مردم ستم کشیده شده، آن قدر تشنۀ عدالت و دشمن بی عدالتی اند که فکر می کنند امرالله می تواند کاری را انجام دهد که در طی بیست سال هیچ کسی در فکر آن نبوده است. یک نوع بیگانه گی با واقعیات جاری پدید آمده است. آن ها فراموش کرده اند که بنیاد و مصدر اصلی فساد، خود حکومت است. امرالله صالح هم معاون همین دولت است. هر فساد سالار، عضوی مؤثر و صاحب صلاحیت درهمین حکومت است.

برجسته سازی موبایل دزد و بی نظمی ترافیکی انحراف از اصل ماجرا است.

امرالله از تطبیق «میثاق امنیتی» شروع کرد. حالا میثاق امنیتی را کنار مانده و کارش، مذاکره با دستفروش ها و ترافیک شهری کشیده است. این حکومت سراسر فاسد، درموجی از تهدید ها و گمراهی و بن بست شناور است. زود از کدام جایش قابل ترمیم است؟

میثاق امنیتی را سرجایش مانده، دعوای بندرحیرتان را بلند کرده. دعوا هم صرفاً فیس بوکی است. طرف مقابل هم، پول های بی شمارحیف و میل شده اپراتیفی درامنیت ملی را به رخش کشیده. نتیجه چی؟ هیچ چیزی درعمل تغییر نمی خورد. این فقط خوشباوران هستند که فقط از شعار محض دل خوش می شوند. هرگاه تغییری در وضعیت باید بیاید، آن تغییراز خط کشی حرکت تبنگ فروش نمی آید؛ از اصلاح و تغییر واقعی و سریع درتمام حکومت و دولت می آید. واین به معنای سقوط دولت و جایگزینی یک دولت دیگراست.

 یک آدم با جیب خالی یا موبایل دزد که از بیکاری شرارت می کند، بانی فساد و تهدید امنیتی نیست؛ تهدید و فساد درجایی است که همه هزینه، امکانات، بنادر و گمرکات را در اختیار خود دارند و بین خود تقسیم می کنند. از همان پول علیه مخالفان شان انتحاری می خرند.

تا چند روز دیگر، بازار تبلیغاتی فیس بوکی سرد می شود؛ آنگاه چی می شود؟ این کشتی شکسته از ده ها جا سوراخ است.