-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۵, چهارشنبه

زوال تاجیکان در بازی های سیاسی

 فیاض بهرمان نجیمینخبه های تاجیک ها باید بیآموزند و بپذیرند که:

۱ـ هنر و فن سیاسی را  در بازی قدرت افغانستان خیلی بد بلد اند،

۲ـ دولت داری  را تنها در حد منافع شخصی خویش می شناسند،

۳- نگاه شان به مردم منبعث از نظام اجتماعی پیشا مدرن حامی و مشتری بوده و به آنها صرف به حیث سرباز و رعیت می نگرند،

۴ـ  باطرح  اندیشه رهن هایما و فراگیر بیگانه اند،

۵ـ آینده نگر نیستند،

۶ـ متحدان و هم پیمانان بالقوه ی خویش را نمی شناسند،

۷ـ از نقد گذشته خویش می هراسند،

و...

مدتهاست  از عوام تا خواص و از مذهبی تا سیکولار تاجیک ها فقط چشم به ساختار آناکرونیک و بدون برنامه «جمعیت اسلامی» دوخته اند، تا  روزی از درون آن «ققنوس» نجات بیرون آید. 

در ۲۰ سال اخیر جوانان تاجیک  آموزش دیدند و به بلوغ رسیدند اما امروز اکثریت آنها از فقر و تنگدستی بسر می برند و برای یافتن آب بقا به سوی  سرآب روان اند .

ـــــــــــــــــــــــ

قطار رویداد های افغانستان ـ به حمایت خارجی ها ـ  خیلی به سرعت در حرکت است .  

در بازی بده  بستان تقسیم قدرت فردا، امکان زیاد می رود که حتا جایگاه در درجه سوم را هم به تاجیکان قایل نشوند!