-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۵, پنجشنبه

دانشگاه ها باید به مراکزدادخواهی مبدل شوند

      نوشته ی : اسماعیل فروغی 

      نگاه گذرایی به تاریخ جنبش های اجتماعی - سیاسی کشورها ی مختلف جهان نشان می دهد که دانشگاه ها همواره مهد و مظهر روشنگری ، دادخواهی و استقلال طلبی بوده است. جنبش های دانشجویی در بسیاری کشورها نقش سحرانگیزِ دگرگون کننده داشته ، حتا نظام های خودکامه و استبدادی را به زانو درآورده و بعضاً پیشا پیش ملت ها نظام عادلانه تری را بنیاد گذاشته اند . 

      در زمره ی دانشگاههای نامدار و اثرگذار کشورهای منطقه ، نام دانشگاه کابل نیز نامی آشنا و قابل افتخاراست . نقش دانشگاه کابل دربیدارکردن مردم  ، دادخواهی و به حرکت درآوردن چرخ تحولات و دگرگونی های فکری - سیاسی نقشی غیر قابل انکار در تاریخ است .

     دانشجویان امروزی ما دردانشگاه کابل وسایردانشگاههای کشور( اعم ازدولتی و شخصی ) ، باید بدانند که امروزنیزدانشگاه های ما باید مهد و مظهر روشنگری ، دادخواهی و تحول طلبی باشند .

     دانشگاه های ما نباید دربرابر تروریزم طالبی و دربرابر فساد افسارگسیخته ی حکومت آرام بنشینند . آنان باید توانایی های شان را شناسایی کرده ، با ایجاد تشکل نیرومند دانشجویی به قوه ی فشاردگرگون کننده ای دربرابر جنایتکاران ، فاسدان و دزدان حکومتی و غیرحکومتی مبدل گردند . 

    خوب است که دانشجویان دانشگاه کابل ، پس از حمله ی وحشیانه ی طالبان بر دانشگاه ، امروز درسهای شانرا دوباره آغاز نمودند ؛ اما آیا آنان می توانند با این گذشت و چشم پوشی از جنایات نابخشودنی تروریستان و همدستان فاسد حکومتی شان ، میراث داران واقعی افتخارات تاریخی دانشگاه کابل به حساب آیند ؟

    شایسته ترآن است که نه تنها دانشجویان زخم دیده ی دانشگاه کابل ؛ بلکه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (ّ اعم ازدولتی و خصوصی ) با همین بهانه ی پر از درد ، متحدتر و متشکل ترشده ، قوه ی فشاری می شدند که با اقدامات دادخواهانه ، کم از کم  مسوولان اول امنیتی را که هیچگاهی حاضر به قبول غفلت و بی پروایی شان نیستد ، مجبور به استعفا می نمودند . 

حمله بر دانشگاه کابل ، باید نقطه ی عطفی می شد بخاطر انسجام و تشکل بیشتر دانشجویان و ارتقای نقش سازنده و دگرگون کننده ی آنان در امر تحقق صلح ، عدالت و دیموکراسی .