-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۰, دوشنبه

وقت کوچ کشی از ارگ است/ اشرف غنی به کجا می رود؟


در هیأت مذاکراتی کابل در دوحه چند دسته گی روی داده است/ در صورت وخامت اوضاع حتی امکان بازداشت اشرف غنی وجود دارد.
گزارش می رسد که سازۀ هیأت اعزامی کابل در اتاق مذاکرات با طالبان در دوحه، درهم شکسته و افزون برشکست صف ( قبلاً) یک دستِ طالبان، علایم  دو گرایش انشعابی در هیأت فرستاده شده از کابل نمودار شده است.

شکاف اول بین جنبش مقاومت ملی و تیم گزینه شدۀ اشرف غنی رونما شده و انشعاب دوم، درتیم ارگ روی داده است. چنان که وفاداری شماری از چهره ها به اشرف غنی، کمرنگ شده و بعد از مطالعه تیم جنبش مقاومت ملی و پالیسی بین المللی، ظاهراً راه سوم یا موقف انتظار را درپیش گرفته اند.

صف شکنی دراردوگاه طالبان همچنان پا برجاست و بخش کاملاً مرتبط با آی اس آی، برنفی دیگران جهرمی زند؛ خواب امارت می بیند، و جنگ تا تخریب کامل جمهوری را شعار می دهد.

چشم انداز جدید درمجمع مذاکره کننده ها یک شبه نمایان نشده، بلکه مشورت های عقب صحنه با نماینده گان حکومتی قطر، اتحادیه اروپا و امریکا درقضیه مؤثر افتاده و به این ترتیب، روند منزوی کردن جمهوری چهار نفرۀ اشرف غنی کلید خورده است.  در صورت تیره گی اوضاع حتی امکان بازداشت اشرف غنی وجود دارد.

آیا اروپا و امریکا در همسویی با روسیه و ایران، حداقل بعد از یک دورۀ «عبوری»، اجندای تشکیل حکومت مشترک بین طالبان و جبهۀ ضد طالبان را برای بدیلی برای برون رفت از بحران چهل ساله مطرح می کنند؟

به نظرمی رسد که نماینده گان ایران، روسیه و هند دراتاق های مشوره حضور دارند. رهبران پشت پرده هریک حامد کرزی و استاد سیاف، قرار است روی یک اجماع کُلی به همگرایی دست یابند. حضورکرزی درمیدان بازی، به معنای حضورروسیه، ایران و هند تلقی شده می تواند.

اشرف غنی درتله افتاده؛ اما پیش رانش وی از موقعیت محور به حاشیه، کار آسانی نیست. علاوتاً برای این پرسش، هنوز جواب کامل وجود ندارد که آیا رهبری مقاومت ملی با طالبان که هیچ چیزی غیر از آتش وخون درچنته ندارد، می تواند ( با وراء ممکن) حکومت هم سرنوشت تشکیل بدهد؟

کش وگیرهای پر از افتضاح، ابعاد عجیب و غریب خود را بروز خواهد داد.