-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

امرالله صالح/ تمرکز بالای احمد مسعود، شیخ احمد و جنرال جرئت

توزیع پول به خائنان داخلی/ تشکیل گردان های جنگ در پنجشیر و هدف گیری احمد مسعود و دیگر فرماندهان اطلاع تازه بیان می دارد که امرالله صالح برای جلوگیری از برپایی ستاد های جنگی درپنجشیروارد میدان شده است.

نخست یکی از مجاهدان سابقه دار به نام شیخ احمد را هدف گرفته و برای دستگیری وی به نفرات مخفی عملیاتی وظیفه داده است تا راه معرفی وی را به سارنوالی هموار کنند. به همین منظور، وی ملاصبور فرمانده جدید التقرر پلیس ولایت را نزد خود طلبیده و طرح دستگیری حتمی شیخ احمد را به وی سپاریده است.

حمله و ماجرا آفرینی تحت نام دستگیری سارنوال کرام دو باره در دستور کار است و امنیت ملی شماره های تلفن شیخ احمد و کرام را همیشه شنود می کند.

همچنین گروهی از اعضای روند سبز با بسته های پول به منطقه اعزام شده اند. نقش شورای ولایتی به رهبری عزم الدین میرزایی و قوماندان گل حیدر در ایجاد شکاف و کنترول تحرکات دسته جات مسلح مردمی بسیار برجسته است. گل حیدر مسوول اصلی خریداری قوماندانان و اعزام شان برای ملاقات به امرالله درکابل است.

همزمان مقدمات دستگیری جنرال جرئت با ادامه شنود های دایمی تلفن وی در دست انجام است.

مهم ترین نکته خبری درین مجموعه اقدامات مخفی، کشیدن دیوار قوی نظارتی بر فعالیت های احمد مسعود درپنجشیر و کابل است. این کار به همکاری حاجی راشدین و حاجی شاهدین دایی های احمد مسعود انجام می شود و شماره خاص تلفن احمد مسعود به وسیلۀ برادران مادرش دراختیار امرالله صالح قرار گرفته است. حاجی راشدین همان کسی است که بعد ازسقوط طالبان، زندانیان ارشد القاعده را دربدل میلیون ها دالر به عرب ها به فروش می رسانید.

گزارش دقیق مشعر است که تمرکز صالح روی داعش و طالب، نه، بلکه بیشتر روی سرکوب پیشاپیش قیام مردمی در پنجشیر است.

مجموعه گزارش های ادعا شده در « شش ونیم» پیرامون بازداشت های اخیردر باره حادثه دانشگاه به شدت مشکوک، من درآوردی، فرضی و مونتاژی ا ست. تازه ترین گزارش به ادامۀ تذکرات قبلی ازطریق گزارشنامه افغانستان بازهم مشعر است که  جسد انتحاری مفروض دردانشگاه هیچ گاه به رسانه ها نشان داده نشده؛ زیرا هیچ کسی از آن ها کشته نشده بود. دردقایق آخر جنگ و کشتار، یک موتر رنجر پلیس، عوامل انتحاری را از راه دروزه شرقی دانشگاه خارج کرده بود. بیرق طالب از سوی عوامل امنیت بعداً آورده شد و صحنه سازی و دیوارنویسی صورت گرفت.