-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۵, پنجشنبه

طالب كيست ؟/ صلح دشوار اما ممکن با طالبان


نويسنده : ضابط صالح (صالح محمد ريگستاني) رئیس اپراسیون شورای نظار

قوس ١٣٩٨شناخت ما از زمان ظهور طالبان تا حال این است که  این گروه اهداف استراتژیک خود را که عبارت از برپایی یک نظام طالبی گره خورده با منافع پاکستان است٬پیگیری کرده است و برای رسیدن به آن از هیچ خدعه٬عهد شکنی وخونریزی آنهم به نام دین خود داری نکرده اند.

 نباید انتظار داشته باشیم در نتیجه صلح با طالبان٬ افغانستان به پیش برودزیرا این جنگی است که گذشته را بر امروز تحمیل خواهد کرد اما نباید بگذرایم برآینده هم غلبه کند.

طالبان یک حرکت قومی ایدئولوژیک٬افراطی وزن ستیز اند و این ویژه گی ها آنها تغییری نکرده است.

طالبان هنوز هم معتقد اند که انتخابات در اسلام جایی ندارد واجماع مسلمین (شورای حل وعقد) باید امام مسلمانان را انتخاب کند.

طالبان ازفرهنگ روستایی افغانستان نماینده گی می کنند و مخالف مظاهر مدنیت اند.

طالبان قابل اعتماد نیستند وانگشت به ماشه با آنها باید مذاکره کرد.

طالبان گروهی اند که درگذشته زنده گی می کنند،پس نه به دردامروز می خورند ونه فردا .

طالبان یک پروژه جنگی اند که اگر سلاح خود رابرزمین بگذارند نظام آنها پاسخ گوی نیاز های عصرما نیست.

طالبان با کمبود شدید دانشمندان و متخصصین مواجه اند و برای توسعه اقتصادی کشور هیچ طرحی ندارند.

طالبان زن راموجود پایین تراز مرد می دانند وحضور شان را در میان مردان باعث فساد.

طالبان از شریعتی نماینده گی می کنند که ریختن خون هزاران انسان بیگناه رامجاز وسبب دخول دربهشت می داند.

طالبان در ساختار سیاسی افغانستان خواهان بالاترین مقام  اند( با ضمانت قانونی و پشتیبانی نظامی بدون مراجعه به آرای مردم).

طالبان حالا دارای یک هیئت با تجربه در مذاکرات سیاسی اند در حالی که جانب مقابل آنها فاقدآن اند.

طالبان نمی خواهند بااشرف غنی مذاکره کنندامارهبران احزاب سیاسی هم متشتت و گرفتار اختلاف اند.

طالبان یک ماشین جنگی اند که آمریکا را شکست داده اند و با زور وارد قدرت سیاسی درافغانستان خواهند شد.

افغانستان برای رسیدن به صلح٬باید چند قدم به عقب برگردد زیرا طالبان گذشته را برامروز تحمیل می کنند.

وپایان سخن این که:

صلح با طالبان بسیار دشوار است اما ممکن می باشد.