-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

افغانستان همانند قتلگاه شده است

    نوشته ی : اسماعیل فروغی
      افغانستان به یک قتلگاه مرموز بیگناهان مبدل شده است . هر روز دهها هموطن بیگناه ما بیرحمانه کشته می شوند ؛ اما هیچ فردی مسوولیت هیچ جنایت و قتلی را به گردن نمی گیرد . نه طالبان ، نه رییس جمهورغنی ، نه امرالله صالح ، نه حمدالله محب و نه وزیران امورامنیتی .

     همانگونه که در سایرقتل ها کسی مسوولیت را به گردن نگرفته است ، مسوولیت قتل بیرحمانه ی یما سیاوش ـ ژورنالیست اندیشمند را هم کسی به گردن نخواهد گرفت .

     ــ سربازان و افسران ما در پاسگاه های شان هنگام خواب بزدلانه قتل عام می شوند ، کسی مسوولیت آن را به دوش نمی گیرد .

    ــ آموزشگاه ها ، مساجد ، تکیه خانه ها ، محافل عروسی ، دانشگاه کابل و دانشجویان ما ددمنشانه به خاک وخون کشانده میشوند ؛ کسی مسوول شناخته نمی شود . 

    ـ شهرها و شاهراه ها مورد هجوم و محاصره قرارگرفته ، تاراج می شوند ؛ کسی پاسخ نمی دهد.

    ـ فساد و گروه گرایی در درون دولت بیداد می کند . کسی مسوول شناخته نمی شود .

     به باورمن برادرخواندن و تگدی صلح از وحشی ترین تروریستان تاریخ بشریت و آزادکردن شش هزار جنایتکار دریک زمان ، اشتباه بزرگ تاریخیست . اینها همه مصداق همصدایی دولت با طالبان ددمنش است .

    اگرمردم پایان خونریزی و اندوه دوامدار شان را آرزو دارند ! اگر مردم نمیخواهند همانند گوسفند قربانی منتظرنوبت ذبح خود باشند ! باید برای سرنگون کردن طالبان و حامیان دولتی شان متحد شوند . باید ! باید ! باید این دولت فاسد و قومگرا با همصدایان ددمنش اش سرنگون شود .

    رهایی از چنگال خون آلود طالبان و پایان بخشیدن به سلطه ی فساد دیسانتی های سودجو و طالب پرست ، به همبسته گی ملی و رستاخیز مردمی نیازمند است .

 

     مردم باید به یاری قوای مسلح  نیرومندشان تشکل های ملی ـ دفاعی ایجاد نموده ، طالبان را در درون و بیرون نظام نابود نمایند . دیگر راهی وجود ندارد .