-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۳۰, جمعه

دویدن دویدن ارگی ها چقدر خنده آور بود

 همه ای شان سر کن و پای کن، به پیشواز عمران خان دویده اند که این بار آسمان به زمین می خورد. سفر عمران خان نه تنها فایده ندارد، بلکه بسیار بسیار یک هشدار کلان است. ازین آمد و رفت های نمایشی هزار بار دیگر هم تکرار شود، از جانب افغانستان کسی به مراد نخواهد رسید... به مراد چی که تا مرادخانی هم نخواهند رسید.

کرزی خان 22 بار به پاکستان رفت و درکابل حتی گریه کرد؛ چیزی حصول نشد. اینه یک مثالش:

عمران خان می گوید «سرحد» میزبان ها ترجمه می کنند: خط فرضی!

عمران خان دیوانه نیست که پای خود را از گلوی تان بردارد. حیف  این همه رنج به خاطر راه بندی و تعطیلی خادمانه.