-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

پوهنتون شمشتو شناسی درکابل تهداب گذاری شد


طبق یک خبر دیگر به نقل از موسا ظفر، پایه‌سنگ راکت یونیورستی گذاشته شد.

امروز پایه‌سنگ راکت یونیورستی توسط انجنیر صاحب گل‌بایدن حکمتیار در کابل گذاشته شد. در این یونیورستی رشته‌های چون، مطالعه پاکستان، شمشتو‌شناسی، انجنیری برق راکت، آموزش خیاطی و آموزش حملات استشهادی در سوپرمارکت تا سطح ماستری درس داده خواهد شد. 

دوستان مطلع باشند.