-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۵, پنجشنبه

چرا علمای دینی از طالبان همچو مصدرکشتار و ظلم نام نمی برند!؟

 چرا علمای دینی که دررابطه به تراژدی کشتار دردانشگاه کابل زبان خود را مُهرولاک کرده بودند، بعد از سه روز با دل و نادل گفتند که «جنگ جاری حرام است». هیچ یک از ملا امام ها از طالبان به عنوان مصدر کشتار و ظلم نام نمی برد. یک روحانی ارشد قاسم حلیمی سابق معین وزارت عدلیه در حکومت طالبان صرفاً گفت که دشمن به قرآن عمل نمی کند؛ دشمن یعنی داعش فرضی، نه طالبان!

به نظربنده، سکوت علمای فقهی با آن که که از دولت کابل، مالیات مردم و کمک های مالی خارجی بهره مند می شوند؛ امری طبیعی است. آن ها حکمروایی طالبان را قریب الوقوع پنداشته اند. البته تک و توک علمای مستقل نسبت به قتل مسلمین اعتراضات نرمی از خود نشان دادند؛ اما درمقام یک جمع، همه ساکت و منتظر حوادث اند. 

عامل مهم دیگر، اعتقاد مشترک و تشابه فکری آن ها با طالبان و عاملان کشتار است. آن ها از نظرفقهی و روایات دینی، مخالف راه اندازی حمام خون نیستند.