-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱, شنبه

کتاب نویسی رئیس های جمهور امریکا

 کتاب هایی که رئیس جمهور های امریکا بعد از انقضای مأموریت شان درخلوتکدۀ مزرعه شان می نویسند؛ یک پول سیاه برای خواننده گان غیر امریکایی اهمیت ندارد. همه اش گزارش های بی باد و بی خلل و پروپاگندا است. اما یک چند مارکیت فروش دارد. مثلاً کتاب بوش، اوباما و دیگران. آن ها کتاب می نویسند تا هیچ چیزی را به خواننده گان فاش نکنند.

اما کتاب جنرال مشرف چیز دیگری بود. آن روح به دوزخ رفته، اطلاعات زیادی در کتابش گنجانیده و برای تازه کردن دردها و زخم های افغانستان سیخ های آتشین زیادی را درآتش دایم فرو برده بود.