-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۷, جمعه

بدون جنگ، طالب، شما را به یک پول سیاه هم نمی خرد


 پویایی هایی را که اخیراً احمد ولی مسعود زیر نام « گفتمان صلح» به راه انداخته، ادامۀ همان سریال یک نواخت و بی حاصل ا ست. اولاً فرصت برای سازماندهی مقاومت ملی برای دفاع از ارزش های مدنی افغانستان را هدر می دهد؛ درثانی، به زودی خودش به افسرده گی می افتد.
 احمد ولی، دشمن چند بُعدی و سنگ شده را از روی تصاویر و خوش خیالی های ذهنی خودش طراحی کرده و سپس برایش روایت می سازد. هرگاه یک روز هم، از دیدگاه احمد شاه مسعود، به دشمن نگاه کند، فوری دسترخوان گفتمان صلح را جمع می کند.
موضوع برای احمد ولی خیلی ساده است. از خود سوال کند که در دو دهه یی که غرقه درین تپنده گی ها شدهُ تا کنون چی به دست آورده است؟ اما می بینیم که دشمن افغانستان، از قاطعیت و تکان دادن مشت محکم، قریب است سرنوشت همه را صاحب شود.

بدون نبرد مسلحانه، آماده گی مسلحانه و سراسری، یک نیروی ادعایی و مأمول گرا را هیچ نیرویی جدی نمی گیرد. احمدولی دردادن فرصت به دشمن اشتراک می ورزد.