-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۷, جمعه

۵ هزار جریب زمین امنیت ملی چه شد؟

به اساس گزارش، زمانی که امرالله صالح از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ متولی ریاست امنیت ملی بود، حدود ۵۰۰۰ نمره زمین ارگان امنیت ملی به افراد غیرمسوول توزیع شده که عمدتاً مقامات ارشد دولتی درزمان کرزی بودند.

زمین ها گُم شده شامل شهرک، قصبه، بگرامی، قرغه و شهرکی درمزارشریف بود. امرالله صالح درهمکاری با نعیم بروت فراهی سکرتر ابراهیم سپین زاده معاون اول شورای امنیت ملی به گونه یی حشری به هرکسی که دل شان خواست، توزیع کرده اند. حتی بخشی از زمین ها به متصدیان فاحشه های کابل توزیع شده است.

سپین زاده نفرخاص کرزی و از استفاده جویان گردن کلفت دارایی های عامه بود. گزارش می گوید که زمین ها به هیچ یک از کارکنان مستحق امنیت ملی توزیع نشده بلکه به مردمان بیرون از امنیت، شامل رفیق ها، دوستان، خسر و خسربره های مقامات ارشد توزیع شده است. کسانی که از قصه های فیس بوکی امرالله به وجد آمده و سیرک هوایی تبلیغاتی راه انداخته اند؛ نگاهی هم به این مسأله که «مشتی است از هزاران» بیاندازند.