-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳, دوشنبه

کودتای سفید در دوحه/ پس لگدی اشرف غنی به مردم کابل

رأی دهی تاییدی بی قید و شرط به ده وزیر پیشنهادی و جنجالی در ولسی جرگه امری بی سابقه و واضحاً سوال برانگیز بود. این نا ممکن، از برکت راکت کوبی غیرمنتظره بر کابل و به صدا درآوردن شیپور دهشت ناگهانی بود.

سه روز قبل از داخل کردن یک دستگاه کامل راکت به پایتخت، تکانه یی در مذاکرات دوحه به وجود آمده و گفته می شد که راه برای عبور از بن بست باز شده است که ممکن است بقای حکومت اشرف غنی را تهدید کند.

اشرف غنی گویا در برابر یک کودتای نرم و خزنده در دوحه فوری واکنش نشان داد و معصوم استانکزی و سلام رحیمی را از دوحه به کابل طلبید. روزبعدش، رأی گیری درولسی جرگه برای تأیید یا رد وزیران پیشنهادی اشرف غنی برگزار می شد. وزیران شخصی اشرف غنی باید و حتمی تایید می شدند.  بیش از پیش، به اضافۀ حنیف اتمر، سه وزیر دفاعی و امنیتی نیز درمعرض رد و حذف بودند.

بنا برین در روز ریختن آرا به صندوق ها در زیرسقف پارلمان، راکت های یاغی و انسان خوار، درسراسر شهر کابل محشر به پا کردند. وحشت برخاسته از آن، خیلی شتابان درسکرین تلفن های نماینده گان در ولسی جرگه بازتاب یافت و به حدی ترس ایجاد کرد که ده وزیر بی هیچ گونه اگر و مگر با بالاترین میزان رأی تأیید گرفتند و حکومت وارۀ کابل اکنون برای بقای خودش با دست باز عمل می کند.

سوال اساسی این است که چه دست هایی قادر به آوردن یک موتر راکت و شلیک موفقانۀ آن شدند، امری که درگذشته هیچ دیده نشده بود؟ آیا این یک واکنش فوری و سرچپه به کودتای نرم و بی سروصدای دوحه علیه گروه اشرف غنی نبود؟