-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۳, جمعه

غنی و صالح ـ بازیگران شبیه به هم اند


       نوشته ی : اسماعیل فروغی
     آقای امرالله صالح تنها سیاستمدارزیرک ، هوشمند وبا اندیشه ی افغانستان است.او نه مثل گلب الدین و سیاف تاریک اندیش و بنیادگراست و نه مانند ربانی و محقق محافظه کاروکوتاه بین . او یک بازیگرلایق ویک پوپولیست ماهرهمانند رییس خودرآی و قومگرایش محمد اشرف غنی است . 

      اگر رییس جمهورغنی پیش ازچاشت جیغ  زنان افغانستان را به بهشت موعودرسانده ، مردم را برای قربانی های بیشترآماده می سازد ؛ امرالله صالح پس ازچاشت ـ  از راه تویترو فیسبوک اش، کابل را ازموبایل دزدان  و جنایتکاران پاک نموده ، مردم را به بهشت موعود می رساند . آنان فکر می کنند با براه انداختن هیاهوی تبلیغاتی ـ انترنتی و با دستگیری چند خس دزد ، شهرشش میلیونی کابل و کشورسی و شش میلیونی افغانستان جنگ زده را ازآدمکش و جنایتکارپاک می نمایند .

    آنان  درحالی ازموفقیتهای شان دردستگیری موبایل دزدان غره می شوند که دانشگاه ها ، آموزشگاه ها و پاسگاه های سربازان ما به قتلگاه جوانان  مبدل گشته و تعداد زیادی از کلان شهرها و ولسوالی ها درمعرض خطرسقوط قرارگرفته اند .   

    فکر میکنم  آقای صالح که روی اسپ قدرت بدون مهمیز می تازد ، تاهنوز از خود نپرسیده است که چرا درهمین مدت زمانی که وی مسوولیت های امنیتی را به دوش گرفته است ، کشتارهای بیرحمانه در کابل و کلان شهرها دو چندان شده است ؟ 

     او که همواره لافِ به صفر رساندن گراف جنایات و آدمکشی ها برزبان دارد ، باید بداند که درست پس از آنکه رییس جمهورغنی صلاحیتهای امنیتی رابرایش اعطا نموده است ؛ سطح حملات ددمنشانه ی تروریستی چند برابربالا رفته و شهر کابل بیشتر به قتلگاه جوانان و مردم بیگناه مبدل شده است . او باید بداند که همان اشرف غنی " بی ریشه  " به گفته ی خودش او را با چنان مهارت  درنزد افکارعامه مسوول تمام بدامنی ها ، قتل ها و حتا بی فرهنگی ها معرفی نموده است که دیگر هرگز نتواند بگوید "  اشرف غنی یک مسافر ازغرب آمده است و علاوه بر اینکه هیچ ریشه ای در این خاک ندارد ، آگاهی لازم ازسیاست و مردمداری در افغانستان هم ندارد ."

     آقای صالح که میشد سیاستمداری هوشمند واثرگذارازاو تعریف شود ، پس از پیوستن به تیم اشرف غنی ، با انجام برخی اقدامات رسوایی برانگیز به مشوره ی رییس جمهور، از شخصیتی محبوب به شخصیتی منفور مبدل شده است . 

      امرالله صالح اکنون همانند غنی به یک قُلدر زورگو و سردار بی لشکری می ماند که تمام پل های عقبی اش را ویران کرده و هر روز به جای احترام ، نفرت و انزجار مردم بشمول فرهنگیان و سینماگران را به جان خریداری می نماید .

     آقای صالح هیچ نمیداند ( یا شاید می داند ) که اساساًهمین نمایشات پوپولیستی واظهارات هدفمندانه ی ضد پاکستانی ، وی یکی ازعوامل اصلی کشتارهای اخیردرکابل ودرافغانستان شده است !  

     او دانسته یا ندانسته آله ی دست استخبارات چی های بزرگ امریکایی شده و آتش خشم پاکستان را دوچندان دامن زده است   .

     آقای صالح چنان در دام قدرت و شهرت کاذب گیرمانده است که اگربزودی به خود نیاید ، دشواراست از سومین توطئه ی پاکستانی ـ امریکایی ، جان سالم ببرد . 

     او باید بداند که پاکستانی ها خوش ندارند سیاستمداران افغانستان ، مسأله ی دیورند را  (که آنان آن را  یک ادعای مرزی محض علیه خود می پندارند ) ،  باربارتکرارنموده ، اینجا و آنجا از نزدیکی بیش ازحد افغانستان با هندوستان ، طرفداری نمایند .! 

      ایکاش این سیاستمدارهوشمند که حیثیت و وقارش را خود به حراج گذاشته است ، گاهگاهی بجای استخبارات ، کمی دیپلوماسی هم "  بنوشند "  ! ایکاش !!!