-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۹, پنجشنبه

پاکستان ازما چه می خواهد؟

               

               صلح با پاکستان یا با طالبان ؟!      

     نوشتهی : اسماعیل فروغی     درحالی که طالبان تاهنوزحاضربه گفتگوبا دولت افغانستان نشده اند ، عمران خان صدراعظم پاکستان  وارد کابل میشود تا زمینه ی این گفتگورا مساعد ساخته و باردیگربرافغانستان وسازمانهای بین المللی منت بگذارد .

    حقایق و شواهد نشان می دهد که پاکستان با درنظرداشت قدرت نفوذ استخباراتی ـ سیاسی آن کشور برهردو سوی جنگ و با آگاهی ازکیف وکان معامله ی مرموزامریکا ـ طالبان میتواند نقش موثری درمعامله ی جنگ و صلح افغانستان داشته باشد . 

     اساساً پاکستان آرزو دارد با تحقق معامله ی مرموزخلیلزاد ـ طالبان، افغانستان باردیگردر دام سیاه بنیادگرایان اسلامی افتاده و هرگاه میسرشود برمسأله ی خط مرزی دیورندهم نقطه ی پایان گذاشته شود .  

      ازیاد نبریم که پاکستان ، نیت ما درمورد خط دیورند را یک ادعای ارضی تاریخ تیرشده و یک نیت و قصد تجزیه و تجاوز برتمامیت ارضی خود پنداشته ، برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود هرچه خواسته است انجام داده است وهرچه بخواهد انجام خواهد داد .

    پاکستان همواره می کوشد تا با شعله ورنگهداشتن آتش جنگ درافغانستان و مساعدکردن زمینه های تسلط دوباره ی هیولای بنیادگرایی اسلامی درافغانستان ، ما را ناتوان تر ، محتاج تر و متفرق تراز پیش نماید .

    پاکستان با درکِ دقیق ازآرای اتباع خود درآنسوی مرز، سعی می نماید تا هرچه زودترپروژه ی اعمار دیوارمرزی دوهزاروچهارسد کیلومتری میان دوکشوررا به پایان رسانده ، افغانستان را ازاراده ی قاطع خود دراعماراین دیوارسیمی آگاه نموده و رهبران افغانستان را مجبوربه رعایت حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود نماید .

        متکی به این حقایق ، هرگاه دولتمردان افغانستان ، نیت پایان بخشیدن به جنگ چهل ساله را داشته باشند ، قبل ازهمه باید تابوی بحث روی خط دیورند را شکستانده ، باب مذاکرات صریح و مستقیم با کشورهمسایه رادرین زمینه بازنموده ، با پاکستان کناربیایند تا با گروهی که دونالد ترامپ آنان را سربازان کرایی امریکا وپاکستان خوانده است .

      مذاکرات صریح و مستقیم با پاکستان جاده ی اصلی ایست که به ختم جنگ می انجامد نه مذاکرات نمایشی با طالبان این مزدوران مزدبگیر پاکستان وامریکا .

    تا چنین نشود دور باطل بی ثباتی و جنگ درافغانستان همچنان ادامه یافته و ازملت مظلوم ما قربانی های بیشتری خواهد گرفت .