-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۴, شنبه

درآستانۀ اعلام جبهۀ مقاومت ملی دوم

 

حاجی عبدالرحیم دستیار قهرمان ملی

جبهه ی مقاومت ملی روزنه ی امید امروز و فردای افغانستان!

از دیر زمان بدین سو جمعی از برادران هم از نسل  جهاد، مقاومت، علما، اساتید دانشگاه ها، قومندانان جهادی، مجاهدین، جوانان به این اندیشه بودند تا جبهه دوم مقاومت را نظر به نیاز جدی زمان برای دفاع از حق مردم مظلوم افغانستان ایجاد نمایند.

چون در هجده سال اخیر اکثر سیاست مداران حوزه ی مقاومت اشتباهات مرگباری را مرتکب شدند که نتیجه ی آن به حاشیه راندن مقاومت گران و مردم مااز قدرت شد.

پس از بحث های طولانی تصمیم بر آن شد تا در صحنه  ی سیاسی کشور قدم‌های عملی از این آدرس برداشته شود.

 تمامی مقدمات و کارهای اساسی تشکیل جبهه ی مقاومت ملی با جمعی از برادران متعهد صورت گرفته و ما در آستانه ی حضور پر قدرت آن در صحنه ی سیاسی نظامی کشور خواهیم بود.

 دست اندر کاران جبهه ی مقاومت ملی به اطمینان تام و تمام می توانند بگویند که فرزندان صدیق شما گرد آمده اند تا یک بار دیگر ازمال، جان و عزت شما  صادقانه و با کمال شجاعت  دفاع نمایند و به دشمنان آشتی ناپذیر مردم افغانستان درس عبرت و فراموش ناشدنی دهند.

جبهه ی مقاومت ملی به این باور است که نیروهای امنیتی کشور فرزندان راستین و مدافعین  برحق افغانستان بوده و هرگز مال تملک شخصی غنی نمی باشد و فدا کاری دلیر مردان نیروهای امنیتی کشور قابل تقدیر و تمجید می باشد.

جبهه ی مقاومت ملی متشکل از همه ی اقوام و اقشار جامعه ی ما بوده و بر عدالت و برابری میان شهروندان  کشور تاکید می نماید. باید یادآور شوم، تا یک مدت جبهه تحت نظر شوراء خواهد بود که این شوراء متشکل از علما، استادان، قوماندانان و جوانان است، شخص  مورد نظر  “رئیس” در شوراء به اساس لیاقت و شایستگی در کارها    می تواند ریاست آنرا بدست  و نظر به رأی اکثریت انتخاب می‌شود.