-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۵, یکشنبه

هیچ کسی از جنایت کار دفاع نمی کند/ اما غنی و امرالله هزاران نفر مثل این را رها کرده اندفهیم کوهدامنی

آهای مردم جو گیر و احساساتی ما کمی دقت کنید و تریبیون غیر مستقیم دشمن نشوید:پس از نشر ویدیوی عادل که اعتراف به دست داشتن در چند واقعه کرد، موج عظیمِ از فعالان فیسبوکی با تکذیب ادعای او  نوشتند که تروریست خواندن یک برچسب  بی مورد است بر جبین منزه قوم تاجیک.

پرسش من از همه این عزیزان  این است که آیا در چند سال اخیر   چند بار به قریه و زادگاه اجدادی تان رفتین؟

آیا کدام برنامه فکری و فرهنگی برای جوانان و نو جوانان زادگاه تان داشتین، که چنین مطمئن تکذیب میکنید پیوستن شان را به گروههای تروریستی؟

آیا از فعالیت چندین ساله حزب التحریر در بین دانشجویان البیرونی و مردمان پنجشیر، کاپیسا، پروان و کوهدامن خبر دارین؟

شما میدانید که در زادگاه اجدادی شما اکثر جوانان فکر و فرهنگ متفاوت یا حتی متضاد با شما دارند؟

آیا شما میدانید که چه تعداد از جوانان هم تبار تان با داعش در سوریه و ... همراه بوده و کشته شدند؟

آیا خبر دارید که در ۱۹ سال اخیر کی ها از سرمایه دارهای منطقه تان به طالب ها و سایر گروههای افراطی  بطور مداوم پول داده؟

شما که خوشبخت های تان پناهنده کشورهای اروپایی و یا امریکایی  است و بیچاره های تان در شهر کابل، هرات و یا مزار زنده گی میکنید و سال هاست به دهکده تان نرفتین، با نسل جوان آنجا هیچگونه تعلق و رابطه ندارید، از غم و شادی  جوان و نوجوان منطقه تان خبر ندارید، درد بیکاری آنها را حس نمیکنید، از شکم گرسنه شان خبر ندارید و با استفاده از امتیاز آنها شامل حکومت بودی ولی فرار کردی و پناهنده شدی   حالا  هم خودت و خانواده ات در عیش و رفاه زنده گی میکنی و شیوه زنده گی تان هم با فرهنگ مردم محله تان در تضاد است   چی حق داری که از نام آن مردم بنویسی و چیزی را تایید یا تکذیب کنی؟

وطن دارهای عزیزم:

میدانی که در روستاها و محله های اجدادی تان نه نهاد فرهنگی تان فعالیت دارد و نه کدام سازمان اجتماعی   بلکه میدان را به گروههای افراطی و تروریست خالی گذاشتین، آنها استند که جوان ها و نوجوان ها را سمت و سو  میدهند، کم و بیش اگر ما مردم هم کار و فعالیت میکنیم   دهها بار  بعضی از شما ها در شبکه های اجتماعی  دشنام نثار ما میکنید چون شکم های تان سیر  است و از حال مردم ما بیخبر  استید.

راستی همان رهبر نماهای تبلیغاتی تان چرا در برابر فعالیت های طالبان و سایر گروههای تروریستی سکوت کرده و حرف به زبان نمی آورند؟  

در بین جوانان ما  اندیشه های افراطی رخنه کرده و بعضی را در دام خودش گرفته، نه گناه غنی است و نه گناه ارگ نشینان  بلکه گناه شما اهل فکر و فرهنگ  است که زادگاه تان را به دیگران رها کردین و فقط گهگاه برای تفریح میآید نه برای کار فکری و فرهنگی.

هنوزهم فرصت دارید برای کار کردن، البته کار فکری و فرهنگی با چند نوشته تان در فیسبوک نیست که فقد نقد دیگران باشد یا اتهام بستن های سیاسی و تباری، بلکه کار عملی  این است که حلقات درسی ایجاد کنید برای جوانان و نوجوانان و فکر سچه اسلامی به آنها تدریس شود و معایب اندیشه های افراطی و انحرافی برای شان بیان گردد.

محافل شعر خوانی برگزار کنید.

از تاریخ برای شان آگاهی دهید.

آنها را تشویق به زنده گی مدنی کنید.

در غیر آن با نوشتن های فیسبوکی  نمیتوانید جلو گسترش نفوذ گروههای تروریستی را در حوزه مردمی ما بگیرید.