-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

امرالله صالح راه خود گم کرده است


 سینما پارک،
مگر بخشی از پناهگاه ترویستان است که باید ( نه بازسازی) که حکماً ویران شود؟

سینما پارک یکی از آثار فرهنگی- تاریخی و مظهرمدنیت و نمادی از تجدد درقرن بیستم درکابل به شمار می رود. حاکمان فی نفسه، رسالت پرافتخار خود را با بازسازی، مرمت، و پاسداشت از اماکن فرهنگی تعریف می کنند؛ اما به نظر می رسد که به جای طالب، یک مسوول حکومتی درقرن بیست و یک، کمپاین به کار اندازی کلند و تیشه و بولدوزر را به جان خاطره آفرین ترین سینمای شهربه راه انداخته است. 

نشود که این توهم درخشان درمغز عامل این کارغالب آمده باشد که با تخریب سینما پارک، موبایل دزدی، تجمع معتادان، قتل وکشتار، استعمال مایک چسبکی، راه بندان رنجبار، گرانی سرسام آور، بیکاری و بی نظمی گیج کننده در ایستگاه های ترافیک شهری ختم خواهد شد!؟

امرالله صالح راه خود را گم کرده است ودرعمل، کار طالبان را آسان می سازد. اگرشبکه دهشت افگنی طالبان وابسته به آی اس آی، صد ها تندیسۀ ارزشمند در موزۀ ملی را با مارتول و سنگ های کلان ویران کرد؛ اینک انهدام یک پایۀ فرهنگی درکابل به نام یک پنجشیری ثبت تاریخ می شود!