-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۵, یکشنبه

حمله بر دانشگاه کار یک محصل چپتر نویس نیست

ناصر ویار

 وقتی ‌آقای صالح با تیم ۶:۳۰ اش گزافه‌گویی و دروغ پردازی میکند، انسان هایی مثل من که حد اقل چند روز کتاب خوانده و مکتب رفته ، حق دارند که حیرت زده‌ی دروغ های شاخ دار جناب شان شویم.

مثلاً در تازه ترین گپ های شان گفته اند که گویا سر دسته طراح حمله بر پوهنتون کابل را دستگیر کرده اند. و محصل صنف سوم فاکولته شرعیات کابل بوده‌ .

ما میگم که ابعاد این قضیه در حدی نیست که طراح آن محصل صنف سوم یک فاکولته باشد، بچه صنف سوم فاکولته هنوز درست چپتر گرفتن را یاد ندارد، هنوز شیوه های خوانش درس را نمیداند، هنوز نمیداند که در امتحان چگونه آمادگی بگیرید. 

حمله به این گستردگی محال است. 

از نظر یک استخباراتی این یک حرف خیلی مضحک است، عقب اینگونه حملات دست هایی خیلی بلندی نهفته، شبکه های استخباراتی خیلی وسیعی طرح ریخته اند، بعدش ماه ها طول کشیده تا بین تیم های شان کوردینشین شده، اهداف حمله مشخص شده، فاعلین و تطبیق کننده ها روز ها روی این نقشه کار کرده اند. 

بعدش چندین روز قبل به ساحه مورد هدف آورده شده اند، 

و در نهایت توانسته اند، هدف را بزنند. 

این کار یک فرد و دو فرد نیست، عمق و گستردگی این بحران خیلی وسیع است، شما ساده نه شوید، و مردم هم کاه نمی خورند. 

مردم همه موارد را مو به مو دارند دنبال میکنند. 

چیز های عقلایی اگر دارید بفرمائید، در غیر آن نه خود را بیشتر از این بی عزت کنید، و نه وقت مردم را تلف کنید.