-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۷, سه‌شنبه

خبری که روح مرا دربرهوت نا امیدی دفن کرد

دهشت خبری/ نیم میلیون مدرسۀ مخفی دینی!

به تازه گی گزارش شده که ششصد هزار کودک و نوجوان در پنج هزار مدرسۀ دینی رسمی در داخل افغانستان درس دینی فرامی گیرند. مگر وزارت امور حج و اوقاف از موجودیت نیم میلیون مدرسۀ غیر رسمی ( به اضافۀ ۵ هزارطلبه گاه رسمی‌) در داخل افغانستان سخن رانده است. منبع تأمین مالی همه ای مدارس رسمی یا نیمه مخفی، بی هیچ تردیدی، محافل عرب شامل عربستان، امارات، قطر، کویت و... می باشند؛ کشورهایی که اکنون مایل اند چوکات های سنتی تعالیم اسلامی را درهم شکسته و درباشگاه کشورهای زنده و رو به توسعه، فضای تنفس برای خود ایجاد کنند.

من مراکزتروریست پروری را درشهرهای مختلف پاکستان از نزدیک دیده و به بی بی سی گزارش داده ام. اصلاً وقتی شما به مدرسه حقانیه دراکوره ختک پشاور وارد می شوید، دنیا رنگ کابوس به خود می گیرد و تا یک ساعت اگر آن جا بمانید، خود به کابوس تبدیل می شوید. این تنها یک نمونه است.

عرب ها و پاکستان برای افغانستان، همان کلبه های محقر نظریه و جهان بینی را تجویز می کنند. من در زنده گی خود، اخباروهم انگیز وسرشار از اضطراب و ترس را زیاد شنیده ام؛ اما ابعاد ترس از آیندۀ افغانستان که درین خبر تک سطری نمودار است، آن چنان گسترده و نا امید کننده است که جز یک معجزه، کدام راه نجاتی برای افغانستان را تصور کرده نمی توانم. پیشاپیش برای نسل بعدی و افغانستان ده سال بعد تسلیت می گویم. چون می دانم که هرگاه انفجاری راهبردی اتفاق نیفتد، افغانستان را درهمین حالت نگهمیدارند تا در زمین ما بازی خود را پیش ببرند.

نیم میلیون نفرکه نخست از خط تولید و توسعه اقتصادی واجتماعی بیرون کشیده شده و از تن و بند جامعه ارتزاق می کند. ثانیاً این عدد را ضرب پنج کنید ( نظر به تعداد خانواده های آن ها)؛ چه تصوری درذهن تان جان می گیرد؟ برفرض، هرپنج سال، میلیون ها نفر ازین مدارس فارغ شوند و به جمع طلبه های وارداتی از ۱۲ هزار مدارس پاکستان اضافه شوند؛ افغانستان نادار و زخمی درچی وضعیتی قرار می گیرد؟

همچنین فارغان جوان پنج هزار مدرسه رسمی و نیم میلیون مدارس خود سر درهر دوره، چه گونه و به انجام چی کاری و درکجا جذب خواهند شد؟