-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۰, سه‌شنبه

آقای صالح، خود بزرگ پنداری از آدم «دیومست» می سازد


حمید عبیدی:

 آقای صالح،‌

این درست است که از میان دیو های مست باید بگذریم و اما باید بسیار متوجه باشیم که خود به دیو مست مبدل نه شویم. دیو های مست از اول دیو های مست نه بوده اند، بل از جمله به علت خود بزرگ پنداری و گوش نه دادن به صدای تعقل در سراشیب دیوگری افتادند.  

اگر شما در مورد تخریب سینما پارک، تجدید نظر نه کنید خطر آن وجود دارد تا کارهای درست تان نیز در زیر سایه این اقدام نادرست در انظار عامه رنگ ببازد.

یگانه تصمیم درست این است تا  کم از کم عجالتاً و  بی درنگ  تخریب سینما پارک متوقف گردد و مسأله جهت مطالعه و تدقیق به یک کمیسیون ذیصلاح  سپرده شود. این کمیسیون باید مشتمل بر سینماگران و سایر فرهنگیان سرشناس و مهندسان و انجینیران ساختمانی و نماینده گان نهادهای ذیربط مانند وزارت اطلاعات و فرهنگ، افغان فیلم، شاروالی کابل و وزارت شهرسازی  باشد. این کمیسیون پس از مطالعات لازم،‌ باید  طرح هایی را در این زمینه جهت تصویب به مقامات ذیصلاح ارایه نماید. 

نه معاون رییس جمهور این صلاحیت مسلکی را دارد و نه هم شاروال کابل تا بگویند سینما پارک قابلیت ترمیم و بازسازی را نه دارد. و هیچ مهندس و انجینیر ساختمانی این ادعا  را تأیید کرده نه میتواند.

این که شما گفته اید « بنای کدام سینما را نه بلکه یک متروکه معتادین را ویران می‌کنم»؛ دقیق و پذیرفتنی نیست. این متروکه را به ساده گی میتوان به یک سینمای فعال و یک مرکز فرهنگی فعال مبدل ساخت. و برای این کار مبالغ هنگفتی نیز نیاز نیست. 

با تجدید تمنیات نیک