-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

حضرت سعدی فرماید:

 شنیدم که پیری پسر را به خشم      ملامت همی کرد کای شوخ چشم


تو را تیشه دادم که هیزم شکن       نگفتم که دیوار مسجد بکن